Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Øystein
dc.contributor.authorAndresen, Vilde Holbein
dc.contributor.authorSilset, Johan Ytterland
dc.contributor.authorHånes, Fredrik Pareli
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:59Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613225
dc.description.abstractFormål: Denne bacheloroppgaven hadde til hensikt å undersøke om informasjonen pasienter får om stråling i forkant av en CT-undersøkelse er i samsvar med informasjonen pasientene ønsker. Metode: Det ble gjennomført en systematisk litteraturstudie med dokumentanalyse. Dokumentanalysen hadde til hensikt å undersøke hvilken informasjon pasientene får før en CT-undersøkelse fra sykehus i Helse Midt-Norge. Litteraturstudiet skulle undersøke pasientenes ønsker for informasjon i forbindelse med bildediagnostiske undersøkelser. Resultat: Resultatene fra dokumentanalysen viste at pasientene ikke fikk informasjon om stråling før CT-undersøkelsen. Litteraturen viste tydelige indikasjoner på at pasienter ønsket informasjon om stråling. Pasientenes kunnskap og forståelse av stråling i forbindelse med bildediagnostikk er tilsynelatende lav, og at pasientene føler seg underinformerte. Vi har også sett at informasjonsformidling på sykehus kan være suboptimal, og at de ønsker informasjon om hensikt, alternative undersøkelser og forberedelser. Konklusjon: Resultatene våre er tvetydig om pasientenes ønsker for informasjon om stråling. Pasientenes kunnskap kan ha vist seg å ha en større effekt på resultatene enn det vi hadde forutsett. Det er også mye som tyder på at informasjon om stråling ikke er den informasjonen pasientene anser som viktigst. Vi kan ikke konkludere ved om det er samsvar mellom informasjonen pasientene får om stråling i forkant av en CT-undersøkelse og informasjonen pasientene ønsker.
dc.description.abstractPurpose: This bachelor’s thesis was intended to investigate whether the information patients receive about radiation prior to CT examinations is in accordance with the information patients wants. Method: A systematic literature study was conducted with document analysis. The document analysis was intended to investigate which information patients received before a CT examination from hospitals in Helse Midt-Norge. The literature study was intended to investigate patient's wishes for information in relation to diagnostic imaging. Result: The results from the document analysis showed that the patients did not receive information about radiation prior to the CT examination. The literature showed clear indications that patients wanted information about radiation. In the results we saw that the patient´s knowledge and understanding of radiation in relation with imaging is allegedly low, and that the patients feel under- informed. We have also seen that dissemination of information in hospitals can be suboptimal. Conclusion: Our results are vague about patients request for radiation information. Patients knowledge may have shown a greater impact on the results than we had foreseen. There is also a lot that suggests that information about radiation is not the information that patients consider most important. We cannot conclude whether there is a correlation between the information the patients receive about radiation prior to a CT examination and the information patients wants.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInformasjon om stråling til pasienter ved CT: En litteraturstudie med dokumentanalyse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel