Show simple item record

dc.contributor.advisorBjörnfot, Anders
dc.contributor.authorJørgensen, Atle Buer
dc.contributor.authorHansveen, Håkon Hegstad
dc.contributor.authorBarnoshian, Siavash
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:11Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613148
dc.description.abstractArbeidsproduktiviteten i bygg- og anleggsbransjen var 10% lavere i 2016 enn i 2000. Bransjen bærer preg av stadig økende konkurranse, krav og endringer. Dette gjør at entreprenørene er avhengig av å ha oversikt over nøkkelfaktorene i byggeprosessen for å kunne oppnå bedre effektivitet og ytelse. Det har blitt et større fokus på tredjepartslogistikk (TPL), da dette kan bidra til blant annet økt produktivitet og reduserte kostnader. For å måle prestasjoner viser det seg hensiktsmessig å bruke Key Performance Indicators (KPI), et måleverktøy som baserer seg på nøkkelindikatorer. Oppgavens problemstilling lyder som følgende: «Hvilke KPI-er i byggebransjen kan knyttes til TPL og hvordan kan disse benyttes av entreprenør?». For å besvare problemstillingen ble tre forskningsspørsmål utarbeidet: (1) Hvilke KPI-er er relevante for byggebransjen? (2) Hvilke KPI-er i byggebransjen kan knyttes til TPL? (3) Hvordan kan de kartlagte KPI-ene brukes av en entreprenør? For å svare på problemstilling er det først utført en litteraturstudie, etterfulgt av intervjuer og deretter en casestudie. Fra litteraturstudiet ble det funnet kunnskapshull på KPI-er knyttet direkte til TPL. Det ble derfor en utfordring å vite om KPI-ene funnet i eksisterende litteratur kunne relateres til TPL. Nøkkelindikatorenes relevans ble undersøkt gjennom intervjuer med fagpersoner, der ble det kartlagt hvilke KPI-er som kan knyttes til TPL. Fra intervjuene ble også andre relevante KPI-er lagt til, mens irrelevante ble fjernet. Det ble gjort en casestudie for å teste hvordan KPI-er kunne brukes hos en entreprenør. Casestudiet besto i tillegg av et intervju for å gi bestemte retningslinjer til KPI-ene. Deretter ble hver KPI testet og det ble funnet at noen kunne brukes slik systemene er utformet per dags dato, men flertallet krevde en form for tilrettelegging og grundigere registrering for innsamling av nødvendig data. En foreslått løsning er at entreprenøren benytter sitt BIM-systemet, da mye av dokumentasjonen kan gjøres der. Basert på intervjuer med to entreprenører og en byggevareleverandør med erfaring innen TPL, konkluderes det med at 8 av totalt 10 KPI-er kartlagt i oppgaven kan knyttes til TPL innenfor gitte rammer. Skal KPI-ene brukes bør de være relevante og nyttige samtidig som entreprenør er motivert til å benytte de. Implementering av KPI-er burde ikke kreve store endringer av entreprenør. Det er derfor hensiktsmessig å benytte systemer entreprenøren allerede innehar og tilpasse disse. Ved å måle prestasjoner i TPL kan entreprenører øke produksjonsevnen og utvikle sine prosesser ved å benytte KPI korrekt.
dc.description.abstractThe labor productivity in the construction industry in 2016 was 10% lower than in 2000. The industry is characterized by ever-increasing competition, demands and change. This means that the contractors are dependent on having an overview of the key factors in the construction process in order to achieve better efficiency and performance. It has become a greater focus on third-party logistics (TPL) as this can contribute to, among other things, increased productivity and reduced costs. To measure performance, it is appropriate to use Key Performance Indicators (KPI), a measuring tool based on key indicators. The problem statement of this thesis is as follows: “Which KPIs in the construction industry can be linked to TPL and how can these be used by a contractor?”. To help answer the issue, three research questions were prepared: (1) Which KPIs are relevant to the construction industry? (2) Which KPIs in the construction industry can be linked to TPL? (3) How can the KPIs be used by a contractor? To answer the problem, a literature study was first carried out, followed by interviews and then finally a case study. From the literature study, knowledge gaps were found on KPIs linked directly to TPL. It was therefore a challenge to know whether the KPIs found in existing literature were relevant to the TPL. The relevance of the key indicators was explored through interviews with professionals, which identified the KPIs that are important for TPL. Other relevant KPIs were also added from the interviews, while irrelevant ones were removed. A case study was done to test whether the key indicators could be implemented in a company's existing systems. The case study also consisted of an interview to provide specific guidelines to the KPIs. Then each KPI was tested and it was found that some could be used as the systems are designed to date, but the majority required some form of facilitation and more thorough registration so that the necessary data was collected. One suggested solution is that the company uses its Building Information Modelling (BIM) system, as much of the documentation can be done in this existing program. Based on interviews with two contractors and a construction supplier with experience in TPL, it is concluded that eight out of a total of ten KPIs mapped in the thesis can be linked to TPL within the given limits. If the KPIs are to be used, they should be relevant and useful, while the contractor needs to be motivated to use them. Implementation of KPIs should not require major changes of the contractor. It is therefore appropriate to use the systems the contractor already owns and adapt these. By measuring performance in TPL, contractor can increase their production capabilities and develop their processes by using the KPIs correctly.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePrestasjonsmålinger i tredjepartslogistikk med nøkkelindikatorer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record