Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEgenes, Jan Steinar
dc.contributor.authorAasen, Audun Flaget
dc.contributor.authorOlsen, Lise-Mari Valle
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:07Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613143
dc.description.abstractOppgaven er en kasusstudie og tar utgangspunkt i karakteristikken av massivtre som «raskt å bygge». Vår målsetning har vært å bidra til nyansering av forestillingen om massivtre som en rask byggemåte, gjennom å se på prosjekter som varierer i bygningstype, størrelse og lokasjon. Vi har vært i kontakt med seks prosjekter, samt tre ressurspersoner for å innhente informasjon. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan påvirkes ressursbruken i et byggeprosjekt som følge av å velge massivtre som bæresystem fremfor mer tradisjonelle byggemetoder, sett gjennom et utvalg av Veidekkes prosjekter? Følgende tre forskningsspørsmål ble brukt for å styre informasjonen tematisk: 1) Hva er motivasjonen for å velge massivtre fremfor tradisjonelle byggemetoder? 2) Hvilke erfaringer er gjort vedrørende tidsbruken, sammenliknet med mer tradisjonelle byggemetoder? 3) Hvilke kostnadsmessige ringvirkninger er erfart eller estimert, som følge av massivtre? I studien anvendes kvalitativ metode. Gjennom fokuserte intervju har vi kunnet innhente førstehånds erfaringer og kunnskap fra nøkkelpersoner i prosjektene, leverandører og rådgivere. Miljøbetraktninger og ønske om redusert CO2-avtrykk fremstår som en utløsende faktor for å velge massivtre. På samme tid er økonomi den styrende faktoren, hvor massivtreets fordeler sees i forhold til merkostnaden. Bygging i massivtre er relativt nytt, og mangelen på preaksepterte løsninger og erfaring har vesentlig betydning for ressursbruken under prosjekteringen. Prosjektene som er erfart raskt å bygge, er i stor grad planlagt effektive og enkle utfra massivtreets forutsetninger. Slik at muligheten for tidsbesparelse under montasjen, og dermed økonomisk besparelse, er til stede, men ikke i det omfang som fremsettes generelt. Bygging i tre, per nå i Norge, medfører store arbeider med komplettering av bygg med strenge brann- og lydkrav. Her spiller preaksepterte løsninger inn, hvor effekten av redusert montasjetid vil øke dersom omfanget av gode løsninger for å imøtekomme brann- og lydkrav øker. På samme tid kan de spesifikke forutsetningene som vi finner i de ulike prosjektene, påvirke ressursbruken. Massivtreets forutsetninger samsvarer i noen tilfeller ikke med den gitte bygningstypen eller andre aspekter ved prosjektet, og dermed påvirkes ressursbruken negativt.
dc.description.abstractThis project is a case study and springs from the characteristic of mass timber construction as being a fast building method. Our aim has been to contribute to nuance this notion, by looking at projects that vary in building type, size and location. We have obtained our information by contacting six projects, in addition to three representatives from various suppliers and consulting firms. The bachelor thesis is built around the following issue: How will choosing mass timber construction, as opposed to more traditional methods, affect the use of resources in a building project, based on a selection of Veidekke-projects? In order to obtain information systematically we have used the following research questions: 1) What is the motivation for choosing mass timber construction rather than traditional building methods?2) Compared to more traditional building methods, what experiences have been made regarding time expenditure? 3) Which cost-related ripple effects are experienced or estimated, as a result of mass timber construction? We have used qualitative method, and through focused interviews, we have been able to obtain first-hand experience and knowledge from key persons in the projects, as well as from suppliers and advisors. Environmental considerations and a desire for a reduced carbon footprint appear as a trigger for choosing mass timber. At the same time, economics is the controlling factor, where the benefits of mass timber are seen in relation to the additional cost. The use of mass timber in construction is a relatively new method, and the lack of pre-accepted solutions and experience has a significant impact on the use of resources during the design phase. The projects that are experienced as being a quick build, are largely simple and effective based on the preconditions of mass timber. As a result, the possibility of saving time during the assembly, and thus financial saving, is present, but not to the extent that is generally stated. Currently in Norway, construction in wood entails major work on the completion of buildings with stringent fire and sound requirements. Pre-accepted solutions play a big part in this where the effect of reduced assembly time will increase if the number of good solutions to meet fire and sound requirements increases. At the same time, specific aspects in the various projects can affect the use of resources, where the preconditions of mass timber are in some cases not compatible with the building type or other aspects of the project.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleByggeprosjekter i massivtre: En kasusstudie om ressursbruk som følge av bæresystem i massivtre, sett gjennom et utvalg Veidekke-prosjekter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel