Show simple item record

dc.contributor.advisorBerit Gullikstad
dc.contributor.advisorTurid Fånes Sætermo
dc.contributor.authorMalin Charlotte Sandmo
dc.date.accessioned2019-09-06T14:00:08Z
dc.date.available2019-09-06T14:00:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613016
dc.description.abstractDet samfunnsmessige bakteppe til denne oppgaven er gapet i situasjonsforståelsen om høyt utdannede flyktninger: sørger utdannelsen for en enkel integreringsprosess eller finnes det spesifikke utfordringer for denne gruppen migranter? Tidligere forskning etterlyser forskning på flyktninger som innehar mer ‘privilegerte’ posisjoner. Oppgaven baserer seg på 6 dybdeintervjuer med informanter som kan sies å inneha slike ‘privilegerte posisjoner’: de har høy utdannelse og er tatt inn i et gjestenettverk som ønsker å styrke deres posisjon på det norske arbeidsmarkedet. Problemstillingen til oppgaven er følgende: ‘Høyt utdannede flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet– hvordan blir de møtt og hvordan ser de seg selv’? Med diskurspsykologien som utgangspunkt, bruker jeg subjektposisjoner som analysegrep. Jeg ser etter hvilke subjektposisjoner som konstrueres når informantene snakker om møtet med ‘det norske’ og i måten de fremstiller seg selv, samt hva disse subjektposisjonene består av. I møtet med ‘det norske’ skapes subjektposisjonene ‘flyktning’, ‘minoritet’ og ‘ressursperson’. De to første posisjonene er trøblete subjektposisjoner; de er vanskelige for informantene å stå i. Jeg argumenterer for at ‘flyktning’ og ‘minoritet’ blir trøblete posisjoner grunnet diskursive forhold som gir negative konnotasjoner. I informantenes fremstilling av seg selv fremkommer det mange ulike subjektposisjoner som summeres til en posisjon som ‘ressursperson’. Det innebærer å være faglig dyktig, motivert og ansvarlig. I det siste analysekapittelet tar jeg utgangspunkt i posisjonene ‘flyktning’ og ‘ressurs’ for å undersøke hvordan disse forhandles med. Forhandlingene som gjøres i fremstillingen av seg selv er ofte en strategi for å unngå å bli posisjonert som ‘flyktning’, noe som gjerne skjer dersom informantene ikke erfarer å bli anerkjent som faglig dyktige personer. Diskursivt er ‘ressursperson’ og ‘flyktning’ uforenlige posisjoner, som gjør det vanskelig å skape en forståelse av seg selv. Jeg finner to strategier som særlig gjør seg gjeldene: ta avstand fra ‘flyktning’-posisjonen og etablere seg som en ‘ressursperson’ eller avproblematisere den trøblete posisjonen. Jeg argumenterer for at mangelen eller fremkomsten av anerkjennelse er særlig viktig for hvordan informanten erfarer situasjonen sin i Norge. Mens mangelen på anerkjennelse umyndiggjør informantenes kompetanse, kan fremkomsten av anerkjennelse skape pågangsmot og motivasjon, som igjen er svært viktige faktorer for vellykket integrering.
dc.description.abstractThere is a gap in the understanding of highly educated refugees’ situation: does their education ensure an easy integration process or are there specific challenges for this group of migrants? This lays the background of what this thesis aims to examine. Previous research calls for more research about refugees holding ‘privileged’ positions. This thesis is based on six in-depth interviews with interviewees that can be said holding such ‘privileged’ positions: they are highly educated and included in a guest network that aims to strengthen their positions in the Norwegian labour market. The question I will examine in this thesis is: ‘Highly educated refugees’ way into the labour market – how are they met and how do they see themselves?’ The analytical basis is discourse psychology and I use subject positions as the main analytical concept. I examine which subject positions that are constructed through the interviewee’s stories about meeting ‘the Norwegian’ and in their way of presenting themselves. I also look at what these subject positions consists of. The positions ‘refugee’, ‘minority’ and ‘resource person’ are created in the stories about meeting ‘the Norwegian’. The two first positions are troubled subject positions: they are challenging for the interviewees to hold. I argue that ‘refugee’ and ‘minority’ become troubled positions because of the negative connotations and discourse tied to the terms. Several subject positions are created in the interviewees’ presentation of themselves and these can all be summarized into the position of being a ‘resource person’. This involves being professionally competent, motivated and responsible. In the last analysing chapter, I examine how the interviewees negotiate with the positions ‘refugee’ and ‘resource person’. The negotiations that are seen in the self-presentations are often a strategy to avoid being subjectified as a ‘refugee’, which often happens if they do not get their education and skills recognized. ‘Resource person’ and ‘refugee’ are incompatible positions due to the discourses tied to them, which further troubles the interviewees ability to create an understanding of themselves. There are mainly two strategies that emerge: creating a distance from the ‘refugee’ position and establish themselves as a ‘resource person’ or trying to repair the troubled position. I argue that the appearance or absence of recognition is crucial to how skilled refugees experience their situation in Norway. While the lack of recognition causes a feeling of disempowerment and creates troubled subject positions, the presence of recognition can breed motivation and courage, which could be necessary for a successful integration of refugees.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFlyktning eller ressursperson - eller begge deler? En studie av høyt utdannede flyktningers vei inn i det norske arbeidsmarkedet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record