Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorIngebretsen, Mats
dc.date.accessioned2019-09-03T12:22:38Z
dc.date.available2019-09-03T12:22:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612276
dc.description.abstractNorske bedrifter innenfor oljesektoren har de siste årene opplevd en kraftig nedgangsperiode på grunn av en fallende oljepris. Dette har ført til at flere bedrifter har begynt å søke mot andre marked for sine virksomheter. Denne studien undersøker utviklingsprosessen til tre bedrifter som befant seg i denne situasjonen, og ble nødt til å innføre endringer og nå ut til nye marked. Dette forskningsstudie tar for seg hvordan ledere i tre utvalgte bedrifter har benyttet endringsledelse og andre faktorer for å utvikle sine virksomheter inn i nye marked. Dette utgreies mer i detalj av problemstillingen «Hvordan har endringsledelse blitt implementert og opplevd av ledelsen i norske bedrifter på vei inn i nye marked, sammen med et kontinuerlig fokus på organisasjonskultur og innovasjon for å bevege seg bort fra oljesektoren?». Med bakgrunn i dette ønsker forskeren å undersøke rollen endringsledelse, organisasjonskultur og innovasjon har spilt i hver av disse bedriftenes utviklingsprosesser. Studien bygger et teoretisk grunnlag rundt temaene endringsledelse, organisasjonskultur og innovasjon, for å kunne analysere hvilken rolle disse har spilt i bedrifters utviklingsprosesser. Oppgaven er utført som en kvalitativ studie, der det brukes et fenomenologisk design og empirisk data innhentet gjennom ni semistrukturerte intervjuer. Målet med disse intervjuene er å innhente empiri fra informanter i de tre bedriftene, og kartlegge hvilken rolle temaene endringsledelse, organisasjonskultur og innovasjon har hatt i bedriftenes utviklingsprosesser. På denne måten skaper forskeren en oversikt over bedriftenes utgangspunkt, dagens tilstand, gjennomførte endringer og framtidsutsiktene i form av empirisk data. Et par nøkkelfunn viser at alle informantene mener endringsledelse har spilt en viktig rolle i utviklingen til deres bedrift, og at det har vært en stor vilje fra alle i organisasjonene om å gjennomføre endringer. Disse funnene diskuteres videre opp mot relevant teori og mot hverandre, hvor dette benyttes til å besvare oppgavens forskningsspørsmål. Det kommer frem at bedriftenes måte å gjennomføre endringer på varierer betydelig fra hva teorien beskriver. Til tross for manglende bruk av spesifikke endringsmetoder, forklarer likevel de fleste informantene at de mener endringsledelse spiller en viktig rolle i utvikling de har gjennomgått. Det er ut ifra denne diskusjonen at oppgaven konkluderer at en kombinasjon av god endringsledelse, og et fokus på kultur og innovasjon, har medført at alle bedriftene har vært vellykkede i deres utvikling inn i nye marked.nb_NO
dc.description.abstract- Norwegian companies in the oil sector have over the past few years experienced a sharp drop in activity due to a significantly lowered oil price. This has led several companies to start looking towards other markets for businesses and venture opportunities. This study examines the development processes of three companies that found themselves in this situation, and have had to make changes in order to reach new markets. This research assignment looks to address how managers from three selected companies have used change management to develop their businesses into new markets. This is explained in more detail by the thesis statement, «How have change management been implemented and experienced by management in Norwegian companies moving into new markets, whilst having a continuous focus on organizational culture and innovation to recede from the oil sector?». Based on this, the researcher wants to examine the role that change management, organizational culture and innovation have played in each of the companies’ development processes. The study builds its theoretical foundation on the topics of change management, organizational culture and innovation, in order to analyze the role these factors play in a companys development process. The assignment is conducted as a qualitative study using a phenomenological design, collecting empirical data through nine semi-structured interviews. The purpose of these interviews is to gather empirical data from all three companies’ informants, and to survey the role that change management, organizational culture and innovation have had in each of their companies’ development processes. By doing so, the researcher establishes an overview of each companies’ starting point, current state, implemented changes and future prospects, in the form of empirical data. Upon closer inspection, key findings show that all informants think that change management has played an important role in the development of their businesses. At the same time, everyone within each organization has been willing to change. These findings are then discussed and examined in comparison to relevant literature, and to each other, to answer the assignments research questions. Emerged findings indicate that the companies’ methods of change vary significantly from what is described in literature. Despite a limited use of specific change methods, the majority of informants claim they still think that change management plays an important role in their development processes. It is from this discussion the thesis concludes that a combination of well used change management, with a focus on culture and innovation, has resulted in all examined companies being successful in their development into new markets.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleAnvendelse av endringsledelse i nedgangstider - Et fenomenologisk studie av endringsledelse i en utviklingsprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel