Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Tina Bjørnevik
dc.contributor.authorJohansen, Henrik Solberg
dc.contributor.authorAune, Stian
dc.date.accessioned2019-09-03T09:15:26Z
dc.date.available2019-09-03T09:15:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612188
dc.description.abstractOffentlige anskaffelser stod i 2016 for en sjettedel av bruttonasjonalprodukt og hvert år kjøper offentlig sektor varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner (Statistisk sentralbyrå, 2017). Forskningsrådets strategi 2018-2023 viser at det er for stor variasjon i innovasjonsinnsatsen i offentlig sektor, og at innovasjonskunnskapen og -evnen må styrkes (Forskningsrådet, 2018a). Innovative offentlige anskaffelser er et sett av verktøy og metoder for å få bedre behovsdekning og fremme innovasjon i anskaffelser gjort av det offentlige (Difi, 2017d). I masteravhandlingen følger vi Trøndelag fylkeskommune gjennom den før-kommersielle anskaffelsen av fremtidens nullutslipps hurtigbåt fra oppstart til dags dato. For å besvare problemstillingen «Hvordan påvirker før-kommersielle offentlige anskaffelser innovasjon?» er det benyttet en enkeltcasestudie av Trøndelag fylkeskommune og fire leverandørkonsortier der metodetriangulering har blitt brukt for datainnsamling. En før-kommersiell anskaffelse er én av metodene for å gjøre innovative offentlige anskaffelser. Den gir offentlige aktører muligheten til å gjennomføre innovasjon med private aktører, og består av behovsavklaring, markedsdialog, konkurranse, innovasjon og til slutt fremtidig anskaffelse med ny konkurranse. Ettersom casen vi følger er en pågående prosess ligger fokuset på de tre første fasene i den før-kommersielle anskaffelsesprosessen. Nytteverdien i avhandlingen er knyttet til et kunnskapsløft og bedre forståelse av hvilke faktorer som bli ansett som viktige for innovasjon for både oppdragsgiver ved Trøndelag Fylkeskommune og aktører i næringslivet. Teori knyttet til innovative offentlige anskaffelser, innovasjon, bedriftsrelasjoner og innovasjon med leverandører danner rammeverket for denne avhandlingen. Resultatene fra de empiriske funnene identifiserer at den før-kommersielle anskaffelsen påvirker innovasjon gjennom at Trøndelag fylkeskommune har skapt et tydelig marked fra oppstartsfasen og markedsdialogen. Avklaring av IPR-rettigheter blir trukket frem som en viktig faktor for innovasjon hos deltakerne i prosessen. Det blir også tydeliggjort at fylkeskommunen har lagt til rette med støttende omgivelser ved å involvere viktige aktører for både praktisk og juridisk gjennomføring. Basert på en relasjonstilnærming viser forholdet mellom Trøndelag fylkeskommune og konsortiene som deltar i prosessen at relasjonen har gradvis utviklet seg sterkere gjennom prosessen, hvor teorien beskriver at en tett relasjon mellom aktører fremmer innovasjonsfordeler.nb_NO
dc.description.abstract- Public procurement was accountable for one sixth of GDP in 2016, and public sector purchase goods and services for approximately 500 billion NOK each year (Statistisk sentralbyrå, 2017). The research council’s strategy 2018-2023 implies that there is too much variation in efforts when it comes to innovation in the public sector, and that knowledge and skill around innovation needs to be strengthened (Forskningsrådet, 2018a). Innovative public procurement is a set of tools and methods to ensure better covering of requirements and to enhance innovation in public purchases (Difi, 2017d). In this master thesis we follow Trøndelag County Council through the pre-commercial procurement of zero emission high speed ferries from start-up to date. To answer the research question “How does pre-commercial procurement affect innovation?” there has been used a single-case study of Trøndelag County Council and four supplier consortia where method triangulation has been used for data collection. A pre-commercial procurement is one of the methods to conduct innovative public procurement. This enables the public sector to innovate in collaboration with the private sector. It consists of several phases: clarification of needs, market dialogue, competition, innovation and eventually future procurement with a new competition. As this case is an ongoing process the focus will be on the three first phases. This paper is tended to contribute to increase knowledge and to a better understanding of which factors that are important for innovation, for both clients and the suppliers. Theory of innovative public procurement, innovation, business relationship and innovation with suppliers is used as a framework in this thesis. The results from the empirical findings shows that pre-commercial procurement affects innovation through the thorough work done by Trøndelag County Council which in the early phases created a strong market through the start-up and the market dialogue. Further the clarification of IPR-rights is highlighted as an important factor for the suppliers. It is also clarified that the County Council has provided supportive surroundings by involving important stakeholders for both practical and legal implementation. Based on a relationship approach the connection between the County Council and the consortia participating in the process shows that the relationship has developed more maturely through the process, as the theory describes that a close relationship between actors promotes innovation benefits.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInnovative offentlige anskaffelser - En casestudie av før-kommersiell anskaffelse av nullutslipps hurtigbåtnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record