Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorRugelbak, Håkon Mørtvedt
dc.contributor.authorSommervik, Pål Helmersen
dc.date.accessioned2019-09-03T07:37:58Z
dc.date.available2019-09-03T07:37:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612139
dc.description.abstractNæringslivet preges av stor konkurranse mellom bedrifter, noe som fører til stadig press på å redusere kostnader. For å kutte unødvendige kostnader er det mange virksomheter og organisasjoner som velger å anvende Lean i sine produksjonsprosesser. Selv om mange bedrifter lykkes med å implementere Lean, er det utbredt at den potensielle utbedringen ikke utnyttes maksimalt. Hensikten med denne studien har vært å avdekke eventuelle utbedringer i Overhalla Betongbygg, som skal bedre flyten i fabrikken. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling utarbeidet: Hvilke faktorer er avgjørende for økt effektivitet i Overhalla Betongbygg, og hvordan kan disse faktorene forbedres? For å besvare studiens problemstilling ble casestudie valgt som design i forskningsopplegget. Det ble benyttet tre former for datainnsamling. Observasjon og fokuserte ad-hoc intervju ble benyttet som innsamlingsmetode i fabrikken, mens en dokumentundersøkelse ble gjennomført for å undersøke bedriftens interne revisjoner og verdistrømsanalyser. Relevant teori belyser temaene Lean, samhandling og avvikshåndtering, og danner hovedkategoriene for utvalgte forskningsspørsmål. Innsamlet empiri og teori utgjør grunnlaget for analyse og drøfting. Funnene fra studien viser at Overhalla Betongbygg stort sett fokuserte på den praktiske tilnærmingen av Lean ved implementeringsfasen. Dette innebærer for mye fokus på Leans verktøy og teknikker, som for eksempel 5S og de syv formene for sløsing. Selv om dette har bidratt til tilfredsstillende resultater, har en konsekvens av dette vært nedprioritering av menneskelige aspekter som samhandling, motivasjon og medbestemmelse. Fagarbeiderne i fabrikken følte at Lean ble presset på fra ledelsen og at avstanden mellom ansatte i fabrikken og i ledelsen hadde økt. Det vil derfor være sentralt å finne en balansegang mellom å optimalisere ulike faktorer innen 5S og de syv formene for sløsing, og det å ta hensyn til de menneskelige aspektene nevnt tidligere.nb_NO
dc.description.abstract- The business community consists of many different competing companies, all in need of reducing costs. Several of these companies choose to implement Lean to handle this challenge. Although many of the implementations are successful, it is a large proportion that is not executed properly, with following suboptimal effects. The purpose of this thesis has been to uncover potential improvements in the Lean process at Overhalla Betongbygg. Based on this, the following thesis question has been prepared: Which are the key factors for increasing efficiency at Overhalla Betongbygg, and how can these factors be improved? In order to answer the research question, a case study was preferred as design for the conduction of the research approach. Three different forms of data collection were applied. Both observation and focused ad-hoc interviews were used as collection methods in the production factory at Overhalla Betongbygg, while a document study was also performed to study the internal audits and value stream analysis of the company. Relevant theory elucidates the subjects Lean, exception handling and teamwork, which produces the three main research questions in the thesis. Collected theory and empiricism make up the foundation for the following analysis and discussion. The thesis shows that Overhalla Betongbygg mainly focuses on the practical approach of Lean. This leads to an excessive use of Lean-based tools and techniques, like for instance 5S and the seven forms of waste. Despite giving satisfying results, it seems like human aspects such as motivation and co-determination have suffered in the process. The factory employees felt that using Lean was forced upon them by management, and that the distance between production workers and administration had increased. It will therefore be critical for Overhalla Betongbygg to find the right balance between optimizing different factors in 5S and the seven forms of waste, while at the same time taking human aspects like motivation and codetermination into consideration.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleØkt effektivisering ved bruk av Lean og andre tiltak - En casestudie av Overhalla Betongbyggnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel