Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Nina Irene Gunnerud
dc.contributor.authorKirkaune, Astrid
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:06Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610853
dc.description.abstractVi lever i et samfunn preget av kontinuerlige endringer, også innenfor næringslivet. Entreprenørskap og innovasjon står høyt på dagsordenen, i urbane så vel som rurale strøk. De siste tjue årene har det oppstått et økt fokus på å utjevne de regionale forskjellene i Distrikts-Norge for å slik kunne oppnå likeverdige levekår i alle deler av landet. På bakgrunn av den store økonomiske innvirkningen en innflytter har på jobbskapelse på et sted, kommer innflytting frem som essensielt for regional utvikling i rurale strøk. Denne kvalitative studien utforsker følgelig sammenhengen mellom entreprenørskap og tilflytting i Molderegionen, nærmere bestemt aktørenes rolle i nærings- og samfunnsutvikling, både med tanke på næringslivet og regionen som bosted. Studien finner at tilretteleggings- og virkemiddelapparatets jobb er svært nyttig og verdifull for økt virksomhetsopprettelse i regionen. Det vil likevel være viktig å ta regionens forbedringspotensial i betraktning, både med tanke på åpenhet og tilstedeværelse i etableringsprosesser, samt nettverk og samarbeid. Studien fremmer også de store mulighetene regionen vil ha i det å tiltrekke seg flere innflyttere. For at folk skal ønske å komme flyttende vil det være viktig å ta hensyn til stedsidentitet og mangfold, samt jobbe med å skape lave barrierer for å få folk til å ønske å komme flyttende. Det vil også være viktig å integrere innflytterne i samfunnet, slik at man skaper en stedstilknytning som får folk til å ønske å bli boende i området.
dc.description.abstractWe live in a society characterized by continuous change. Entrepreneurship and innovation are high on the political agenda, both in urban and rural areas. For the past twenty years, there has been an increasing focus on reducing the regional differences in District-Norway in order to achieve equal living conditions in all parts of the country. Based on the large economic impact a local immigrant has on job creation, immigration comes forward as essential for regional development in rural areas. This qualitative study explores the connection between entrepreneurship and migration in the region of Molde, more specifically the role of the actors in business and society development, both in terms of business and the region as a place of residence. The study finds that the work of the actors in the regional innovations system is very useful and valuable for increased business creation in the region. Nevertheless, it will be important to consider the region´s potential for improvement, both in terms of openness and presence in the establishment processes, as well as networks and cooperation. The study also promotes the great opportunities that the region will have in attracting more immigrants. In order to make people want to migrate to the region, it will be important to consider location identity and diversity, and work on creating low barriers to make people want to come. It will also be important to integrate the immigrants into society and create place affiliation that makes people want to continue to live in the area.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleGründerbyen Molde?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record