Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRiksem, Cecilie Tynes
dc.contributor.advisorSundby, Eirik
dc.contributor.authorJacobsen, Ida Emilie Malde
dc.contributor.authorMikalsen, Karina
dc.contributor.authorSanden, Ylva
dc.date.accessioned2019-08-25T14:00:41Z
dc.date.available2019-08-25T14:00:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610722
dc.description.abstractI denne rapporten var hovedmålet å bestemme om det var klorider i støvutslippet fra renseanlegget til Hydro Sunndal. Dette ble utført ved å ta i bruk nye prøvepunkter og modifisert prøvetakingsutstyr for å få nøyaktige data om støvutslippet. I dag rapporteres støvutslipp hvor klorider medrevet fra sjøvannstårnet også inngår. Hydro er ikke pålagt å rapportere klorider som støv, noe som fører til at de rapporterer for høye verdier av støv til friluft. Det er ønskelig for selskapet at de skal kunne beregne og rapportere et støvutslipp hvor kloridene utgår. Det ble hentet ut ni prøver fra skorsteinene i renseanlegg 1 (fume treatment plant 1, FTP 1), som er det siste mulige prøvepunktet før avgassen slippes ut til friluft. Prøvene ble tatt slik at man kunne analysere kloridene i støvet på ionekromatograf med anionbytterkolonne. 940 Professional IC Vario med kolonnen Metrosep A Supp 7 - 250/4,0 ble benyttet til verifisering av klorider, og på denne ionebytteren ble det kjørt tre paralleller per prøve. Alle filtrene som ble benyttet til videre analyse hadde en positiv støvvekt, noe som kan indikere at det modifiserte prøvetakingsutstyret, samt de nye prøvepunktene gir et bedre resultat enn tidligere år. Analyseresultatene ble vurdert til å være av god kvalitet ved at det ble gjort beregninger på ulike parametere som platetall, platehøyde, oppløsning, asymmetri og kapasitetsfaktor. Etter analysene var kjørt ble det estimerte utslippet av klorider 0,17 ± 0,03 tonn/år fra FTP 1. Dette gir en kloridprosent på 19 ± 5 % av det totale støvutslippet fra FTP 1 som ble estimert til 0,948 tonn/år. Funnene av klorider kan indikere at Hydro Sunndal rapporterer for høyt støvutslipp til Miljødirektoratet. 883 Basic IC plus med kolonnen Metrosep A Supp 5 – 150/4,0 ble benyttet for å gjøre en vurdering av prosedyren for analyse av klorider som Metrohm leverer. Dette ble gjort ved at analysene som ble kjørt på denne ionekromatografen ble sammenlignet med analysene kjørt på 940 Professional IC Vario, siden denne allerede er kalibrert for analyse av klorider. Platetall, platehøyde, oppløsning, asymmetri og kapasitetsfaktor for 940 Professional IC Vario ble beregnet til å være henholdsvis 12940,6, 0,0193 mm, 4,20, 1,17 og 1,72. Platetall, platehøyde, oppløsning, asymmetri og kapasitetsfaktor for 883 Basic IC plus ble beregnet til å være henholdsvis 6903,13, 0,0216 mm, 2,94, 1,24 og 1,47. Parameterne tilfredsstiller kravene som stilles til et godt kromatogram, og prosedyren vurderes til å være egnet for verifisering og kvantifisering av klorider.
dc.description.abstractThe main issue in this report was to find out if systematic sampling by modified sampling devices and new sample points would give accurate measurements of chlorides in dust samples from Hydro Sunndal. At present time the reported dust emission includes chlorides from the scrubber. Hydro is not obligated to include chlorides in their dust emission reports, which implies that their emission rates are too high. Hydro Sunndal wants to be able to calculate and report the correct emission rate, only including the actual dust emission. Nine samples were taken from the chimneys in fume treatment plant 1 (FTP 1), which is the last possible sample point before the off-gas releases to open air. These samples were collected to analyze the chlorides in the dust emission on an ion chromatograph with an anion separation column. 940 Professional IC Vario with the column Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 was used to verify the chlorides by analyzing three parallels of each sample. All the filters had a positive weight of dust, which can indicate that the modified sampling devices and the new sampling points contributes to a better result than previous years. By doing calculations on different parameters like plate number, plate height, resolution, asymmetry and capacity factor the analyses were considered to have good quality. The analyses resulted in an estimate of the chloride emission of 0.17 ± 0.03 t/year out of FTP 1. This gives a percentage of chloride that is 19 ± 5 % of the total dust emission from FTP 1, which was estimated to be 0.948 t/year. These numbers indicate that Hydro Sunndal might report too much dust emission to the Norwegian Environment Agency. 883 Basic IC plus with the column Metrosep A Supp 5 – 150/4.0 was used to evaluate the procedures for analysis of chlorides, which is being produced by Metrohm. The evaluation was done by comparing the analyses from this ion chromatograph with the ones performed on 940 Professional IC Vario, because this is already calibrated for analysis of chlorides. Plate number, plate height, resolution, asymmetry and capacity factor for 940 Professional IC Vario was calculated to 12940.6, 0.0193 mm, 4.20, 1.17 and 1.72. Plate number, plate height, resolution, asymmetry and capacity factor for 883 Basic IC plus was calculated to 6903.13, 0.0216 mm, 2.94, 1.24 and 1.47. All these parameters fulfill the requirements for a chromatogram to be a good, and the procedure is suitable for verification and quantification of chlorides.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av klorider i støvmålinger ved bruk av nye prøvepunkter og modifisert prøvetakingsutstyr for å kvalitetssikre utslippsdata
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel