Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSelvik, Sara Germans
dc.contributor.authorSøraunet, Silje Mari
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:50Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610683
dc.description.abstractBakgrunn: Stortingsmeldingen om ‘nedbyggingen av funksjonshemmende barrierer’ som kom i 2002-2003 satte i større grad søkelys på at tjenester til barn med funksjonsnedsettelser skulle rettes mot familiene deres, og ikke bare på barnets begrensninger. Foreldrene deltar ofte på vegne av disse barna, og derav blir det foreldrene som i stor grad samarbeider med tjenesteapparatet. Som vernepleier i møte med barn med nedsatt funksjonsevne, vil evnen til å kunne sette seg inn i foreldrenes opplevelse av hjelpeapparatet ansees som en viktig brikke i samspillet med foreldrene. Hensikten med dette er å fremme funksjonen blant barna og familiene. Hensikt: Formålet med studien var å se på hvordan foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever møtet med hjelpeapparatet. Metode: I denne bacheloroppgaven er det benyttet litteraturstudie som metode. Det er brukt både strukturerte- og ustrukturerte søk, som resulterte i fem inkluderte forskningsartikler. Resultat: Funnene fra de fem artiklene som ble inkludert i oppgaven bunnet ut i to hovedtema som påvirket foreldrene sin opplevelse. Disse to temaene er; tjenester og rettigheter, og kommunikasjon og samhandling. Konklusjon: Foreldrene viser til opplevelser av negative, eller mindre gode, møter med de ulike delene av hjelpeapparatet. Enkelte av foreldrene gav også gode eksempler på deler av hjelpeapparatet som faktisk fungerte for dem. Flere foreldre beskrev opplevelser av ufullstendig eller manglende informasjon, kamp om tjenester og avmakt. Åpen dialog med tjenesteutøvere gav foreldrene opplevelse av å ha kontroll og medvirkning.
dc.description.abstractBackground: The report given by Stortinget on "the reduction of disability barriers" that came in 2002-2003 put more emphasis on the fact that the services given to children with disabilities should be directed to their families, and not just to the child's limitations. On behalf of these children, it is usually the parents that cooperates directly with the services. As a social disability nurse (vernepleier) in meetings with disabled children, the ability to familiarize themselves with the parents' experience of the support system will be regarded as an important piece in the interaction with the parents. The intention is to promote functionality for both the children and their families. Purpose: This study was conducted with the purpose of discovering how the parents of children with disabilities experience the welfare services. Method: The method used in this bachelor thesis is literature study. Structured and unstructured searches have been used, resulting in the five research articles included. Results: The findings from the five articles included in this thesis were summed up in two main themes that influenced the parent’s experiences. These two themes are; services and rights, and communication and collaboration. Conclusion: The parents refer to several negative experiences of varying degrees when collaborating with various branches within the welfare system. Other parents referred to positive experiences in which the welfare system had provided them with solutions that worked for them. Several parents described experiences of incomplete or missing information, struggle for services and impotence. Open dialogue with service providers gave parents an experience of having control and participation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFamilier til barn med funksjonsnnedsettelser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel