Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Karl Johan
dc.contributor.authorTvervåg, Eirin
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:40Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610661
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å se på hva det er i miljøet som hemmer og fremmer trivsel, velvære og funksjon, og bidrar til økt livskvalitet hos personer med demens. Temaer som ble belyst er personsentrert omsorg, betydningen av relasjoner, god kompetanse blant helsepersonellet, kjennskap til brukeren, og hvordan man kan bruke miljøbehandling i møte med personer med demens, med spesielt fokus på musikk og sansehage. Metoden som er anvendt som tilnærmingsmåte er litteraturstudie. Systematiske litteratursøk er gjort i databasene Oria, Google Scholar og Cinahl. Relevante forskningsartikler og faglitteratur er benyttet for å belyse oppgavens tema. Funn fra fem vitenskapelige forskningsartikler dannet grunnlaget for å drøfte hvordan helsepersonell kan bidra til økt livskvalitet hos personer med demens. Tre tema ble identifisert som viktige for å kunne bidra til økt livskvalitet: «hvordan stimuli kan virke inn på velvære», «trygghet, tillit og tilhørighet» og «kunnskap og kjennskap til brukeren». Livskvalitet er en subjektiv opplevelse som varierer fra person til person, og det er flere faktorer som spiller inn på dette. For å kunne bidra til økt livskvalitet er det viktig at helsepersonellet som arbeider med brukergruppen har tilstrekkelig faglig kompetanse og kjennskap til personens livshistorie. Bruk av musikk og sansehage er gode behandlingsformer som bidrar til redusert agitasjon og økt psykisk velvære.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to see how the environment inhibits and promotes well-being, wellness and function, and contributes to increased quality of life in people with dementia. Themes that were highlighted are person-centered care, the importance of relationships, good competence among the health workers, knowledge of the patient, and how to use environmental treatment towards persons with dementia, with particular focus on music and therapeutic garden. The method used as the approach is literature study. Systematic literature searches are done in databases such as Oria, Google Scholar and Cinahl. Relevant research articles and academic literature have been used to elucidate the topic of the thesis. Findings from five scientific research articles formed the foundation for discussing on how health workers can contribute to increased quality of life in people with dementia. Three topics were identified as important in order to contribute to increased quality of life: "how stimulation can affect wellness", "safety, trust and affiliation" and "knowledge and knowing the patient". Quality of life is a subjective experience that varies from person to person, and there are several factors that affects this. In order to contribute to increased quality of life, it is important that the health workers who work with this group have sufficient professional competence and knowledge of the person's life history. The use of music and therapeutic garden are good forms of treatment that contribute to reduced agitation and increased mental wellness.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivskvalitet og demens
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record