Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Karl Johan
dc.contributor.authorSimonsen, Jannicke Borg
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:39Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610657
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Psykoselidelser og sosialt nettverk Problemstilling: Hvordan kan åpen dialog og sosialt nettverk føre til bedre livskvalitet for pasienter med psykoselidelser? Formål: Formålet med denne studien er å finne artikler som belyser problemstillingen: Bakgrunn: Ny kunnskap har ført til ny forståelse for psykisk sykdom. Pårørende er viktige støttespillere for pasienter med psykoselidelser. I Finland er det utviklet en relasjonell tilnærmingsmåte; Åpen dialog i nettverksmøter. Ved hjelp av denne tilnærmingen møtes pasient, personer fra nettverket og behandlere på et likeverdig plan. Gjennom dialog og lytting er målet å få bedre forståelse og sammen komme fram til løsninger og skape håp. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som gjennom systematisk søking har inkludert 5 fagfellevurderte artikler. Resultater: Ved hjelp av åpen dialog tilnærming hadde pasientene færre og kortere sykehusinnleggelser og brukte mindre medisiner. Pasienter, familier og behandlere hadde positive erfaringer med åpen dialog i nettverksmøte. Det ble også sett vesentlige forbedringer i funksjon og forbedring hos pasienter med psykoselidelser.
dc.description.abstractSummary Title: Psychotic disorders and social network. Research question: How can open dialog and a social network lead to better life quality for patients with psychotic disorders? Purpose: The purpose of this study is to find new articles that focus on the research question. Background: New knowledge has led to a new understanding of mental illness. Relatives are important supporters for patients with psychotic disorders. In Finland, a new relational approach has been developed; Open dialog in network meetings. By using this approach, patients, persons from the network, and therapists meet on the same level. Through dialog and listening, the goal is to gain a better understanding and together reach solutions and create hope. Method: This bachelor’s thesis is a literature review that through systematic searching has included five peer reviewed articles. Results: Through an open dialog approach, the patients had fewer and shorter hospitalizations and used less medicines. Patients, families, and therapists had positive experiences with open dialog in network meetings. In addition, it was also discovered significant advancement in functionality and improvements for patients with psychotic disorders.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykoselidelser og sosialt nettverk
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record