Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWenzel, Hanne Gro
dc.contributor.authorKjærnes, Elise Thunhaug
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:32Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610646
dc.description.abstractBakgrunn: Barn av psykisk syke foreldre blir ofte omtalt som «de usynlige barna». I tillegg til at det er en mulighet for at de lever i en omsorgssviktsituasjon, er det også en risiko for at barna selv kan utvikle psykiske lidelser. Det er derfor viktig at de blir registrert og ivaretatt. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å finne artikler som belyser problemstillingen hvordan kan man som vernepleier ivareta barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser? Metode: Det er brukt litteraturstudie som metode, og det er brukt seks fagfellevurderte artikler i studien. Resultat: Det kom frem ulike forståelser for hva som er viktig å jobbe med når det gjelder barn som pårørende. Dette er delt opp i tre hovedelementer: 1. Helsepersonell som unnlater seg ivaretakelse av barna 2. Viktigheten av et godt foreldresamarbeid 3. Tilbud til barna og deres erfaringer Konklusjon: Mangel på kunnskap og tid blant helsepersonell kan være en av grunnene til at barn ikke blir ivaretatt og registrert. Det er viktig at man er kjent med Helsepersonelloven § 10a og at det er gode rutiner på arbeidsplassen for at plikten til å følge opp barna blir fulgt opp. Det er viktig med et godt foreldresamarbeid og at familien blir inkludert tidlig i behandlingen. Barn har god effekt av å møte andre barn i samme situasjon gjennom grupper. Det er viktig for barna at de har noen som bryr seg om dem og at de blir sett.
dc.description.abstractAbstract Background: Children of mentally ill parents are often described as “the invisible children”. These children have a risk of developing mental illness themselves and live in a situation of child neglect. This is why it is important to take care of and register these children. Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to find articles that helps me to answer the thesis question how can a social worker take care of children of mentally ill parents? Method: The method is a literature study, and I have used six peer reviewed articles in the study. Result: There were different perceptions for what is important to work with regarding children of mentally ill parents. The three main categories are: 1. Health care professions who neglect the care of the children 2. The importance of a good cooperation with the parents 3. Offers to the children and their experiences Conclusion: Lack of knowledge and time among health care professions could be one of the reasons why the children don’t get registered and taken care of. It is important to know about the law of health care profession § 10a and there has to be good routines at the work place regarding the duty to carry out of the follow- up of the children. It is also important with good cooperation with the parents and that the family is included early in the treatment. Children have a good effect of meeting other children in the same situation through groups. It is important for the children that they have someone who cares about them, and that they are seen by others.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan man som vernepleier ivareta barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel