Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHauger, Brit
dc.contributor.authorNoet, Martin
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:25Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610633
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Enslige mindreårige asylsøkere og sosial støtte fra helsepersonell. Stikkord/nøkkelord: enslige mindreårige asylsøkere, sosial støtte, relasjon, mestring, selvrealisering Bakgrunn: Enslige mindreårige asylsøkere kommer alene til nye land, hvor de vil kunne føle på savn og behov for omsorg. Det kan være utfordrende for helsepersonell å bistå enslige mindreårige asylsøkere og finne deres behov. Fokuset på enslige mindreårige har de siste årene økt etter flere år med kraftig økning - selv om tallet i det siste igjen er fallende. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å bevisstgjøre helsepersonell på hvilke områder man vil kunne hjelpe enslige mindreårige asylsøkere til en bedre hverdag gjennom sosial støtte. Metode: I denne oppgaven er litteraturstudie benyttet som metode. Det er blitt brukt litteratursøk for å finne vitenskapelige forskningsartikler slik at problemstillingen ble besvart på en hensiktsmessig måte. Det er benyttet fire artikler i denne studien. Resultat: Gjennom forskningsartiklene ble det funnet tre hovedtemaer av relevans for å tilrettelegge for enslige mindreårige asylsøkere. Temaene som ble valg er: familie og venner, krenkelser fra sentrale personer og betydningen av relasjoner. Konklusjon: Behovet for sosial støtte fra helsepersonell synes å være svært viktig for at enslige mindreårige asylsøkere skal kunne håndtere følelser, mestring, selvrealisering og hverdag. Å fokusere på dette feltet vil kunne gjøre hverdagen til enslige mindreårige asylsøkere lettere.
dc.description.abstractAbstract Title: Unaccompanied minor asylum seekers and social support from healthcare professionals. Keywords/keywords: unaccompanied minor asylum seekers, social support, relationship, mastery, self-realization Background: unaccompanied minor asylum seekers come alone to new countries, where they will feel the missing and need for care. It can be challenging for healthcare professionals to assist unaccompanied minor asylum seekers and find their needs. The focus on unaccompanied minors has increased in recent years after several years with a sharp increase - although the figure has recently fallen. Aim: The aim of the study is to raise awareness of healthcare professionals in which areas they can help unaccompanied minor asylum seekers to a better everyday life through social support. Method: In this study, literature study is used as a method. Literature searches have been used to find scientific research articles so that the problem was answered in an appropriate manner. Four articles have been used in this study. Results: Through the research articles, three main themes of relevance were found to facilitate unaccompanied minor asylum seekers. The topics that were chosen are: family and friends, offenses from key persons and the importance of relationships. Conclusion: The need for social support from healthcare professionals seems to be very important for unaccompanied minor asylum seekers to be able to handle emotions, coping, self-realization and everyday life. Focusing on this field will make everyday life for unaccompanied minor asylum seekers easier.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEnslige mindreårige asylsøkere og sosial støtte fra helsepersonell
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel