Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorViken, Sylvia Aasen
dc.contributor.authorStaven, Camilla Therese
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:21Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610627
dc.description.abstractIntroduksjon/Bakgrunn: Halvparten av befolkningen vil en gang i løpet av livet få en behandlingstrengende psykisk lidelse. Depresjon har blitt den nye folkesykdommen. De mest brukte formene for behandling er kognitiv terapi og medikamenter. Kostnadene for behandling øker, og omfanget av lidelsene gjør at helsevesenet aldri kan dekke behandlingsbehovet i befolkningen. Selvhjelpsstrategier som fysisk aktivitet, kan være nyttig for mange for å oppnå bedring. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å finne artikler som er med og belyser min problemstilling: Kan voksne med depresjon oppnå bedring av sin psykiske helse med fysisk aktivitet som et supplement i behandling? Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Det er gjennom strukturerte søk etter nyere forskingslitteratur funnet 5 artikler som er inkludert. Resultater: Moderat intensitet ved fysisk aktivitet kom frem som et godt resultat ved mild/moderat depresjon. Fysisk aktivitet sammen med ordinær behandling, kan for mange virke bedre enn kun medisin og/eller kognitiv behandling. Det å begynne med fysisk aktivitet, kan være en utfordring for mennesker som har depresjon. Ytre påvirkninger som strukturert trening og tett oppfølging vil for mange være nødvendig for å kunne komme i gang, og opprettholde aktivitet over tid. Studien har 2 hovedtemaer: 1. Fysisk aktivitet i behandling av depresjon 2. Strukturert trening og oppfølging Konklusjon: Fysisk aktivitet viser seg å være godt supplement i behandling for mild/moderat depresjon. Det er viktig med et strukturert treningsprogram og tett oppfølging for noen for å kunne komme i gang.
dc.description.abstractIntroduction/background: Half of worlds population will at least once in their lifetime be in need of treatment for a mental health issue. Depression has become the new widespread disease world wide. The most common treatments are medication and cognitive therapy. Costs for treatment are increasing along line with the need, the extent of the suffering makes it almost impossible for health care system to keep track. Individual selfhelp strategi can be useful to achive improvement. Purpose: The purpose of this bachelor assigment is to find articles that will help me to inlighten my aim: Can adults with depression achive better mental health with physical activity as a supplument in their treatment? Method: This bachelorstudy is a litteraturstudy. In structure research for newer litterture i found five articles of research that i have included here. Results: Moderate intensity physical acticity stands out as a good reusult in treatment against mild to moderate depression. Physical activity adjunct with ordinary treatment will for many work better than only using medicine or/ and cognitiv therapy. Starting with physical activity can be a challenges for people suffering of depression. Influence such as structure training and strict follow up will for many be nessecary to get started and to maintain physical activity over time. This study has two main themes: 1. Physical activity in treatment of depression 2. Structured training and strict follow up
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan voksne med depresjon oppnå bedring av sin psykiske helse med fysisk aktivitet som et supplement i behandling?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel