Show simple item record

dc.contributor.advisorVeie, Tor Arne
dc.contributor.authorHavnen, Vegard Ohr
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:14Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610611
dc.description.abstractBakgrunn: Økt oppmerksomhet omkring vedvarende AD/HD-symptomer inn i voksen alder har avdekket at en betydelig andel av pasienter som er i behandling for ruslidelser har komorbid AD/HD. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke om AD/HD kan medføre økt risiko for å utvikle en ruslidelse, uavhengig av påvirkning fra andre potensielt medvirkende årsaksforhold. Metode: Denne studien benytter en litteraturstudie som metode. Det er anvendt strukturerte søk i ulike databaser som er tilgjengelig i NTNU sitt universitetsbibliotek, og ustrukturerte søk i litteraturlisten til aktuelle artikler for å identifisere forskningsartikler som er relevant for å belyse problemstillingen. Studien baserer seg på seks utvalgte forskningsartikler. Resultat: På bakgrunn av funnene i de seks utvalgte forskningsartiklene ble det identifisert tre temaer som anses som relevant for å belyse problemstillingen; AD/HD – en sårbarhet for utvikling av ruslidelser, familiære risikoforhold tilknyttet sammenhengen mellom AD/HD og ruslidelser, og kjønnsmessige forskjeller ved sammenhengen mellom ruslidelser og AD/HD. Konklusjon: Både menn og kvinner med AD/HD har betydelig høyere risiko for å utvikle en ruslidelse, sammenlignet med personer uten AD/HD. Denne sårbarheten gjelder imidlertid ikke bare for personen som selv har AD/HD, det viser seg at også nære slektninger av personer med AD/HD har økt risiko for å utvikle en ruslidelse.
dc.description.abstractBackground: Increased attention to persistent AD/HD symptoms into adulthood has revealed that a significant number of patients receiving treatment for substance use disorders have comorbid AD/HD. Objective: The purpose of this study is to investigate whether AD/HD may increase the risk of developing substance use disorders, regardless of the effects of other potentially causative factors. Method: This study uses a literature study as a method. Structured searches have been used in various databases that are available at NTNU’s university library, and unstructured searches in the literature list of relevant articles was used to identify research articles that are relevant to elucidate the issue. This study is based on six selected research papers. Result: On the basis of the findings in the six selected research articles, three topics were identified that are considered relevant to elucidate the issue; AD/HD – a vulnerability to the development of substance use disorders, familial risk factors associated with the relationship between AD/HD and substance use disorders, and gender differences in the relationship between substance use disorders and AD/HD. Conclusion: Both men and women with AD/HD have a significantly higher risk of developing a substance use disorder compared to people without AD/HD. However, this vulnerability does not only apply to the person who has AD/HD, it also turns out that close relatives of people with AD/HD are at increased risk of developing a substance use disorder.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva sier internasjonal forskning om AD/HD som risikofaktor for utvikling av ruslidelser?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record