Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Karl J.
dc.contributor.authorJohansson, Vilde M.
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:07Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610600
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Rusbehandling i Norge er stadig under utvikling. Både lengde og oppgavefordeling gjennom behandling har opp igjennom årene vært omdiskutert. Den siste betydelige forandringen er å sikre et fullstendig behandlingsopplegg, for personer med rus og psykiske lidelser. En ny implementering i Helse-Norge fra 2018-2020 er pakkeforløp, hvorav tverrfaglig samhandling er i fokus. Dette skal blant annet bidra til at personer med en fortid relatert til ruslidelser skal unngå tilbakefall, få bedre oppfølging og muligheter mot et meningsfullt liv. Hensikt: Hensikten med studien er å opparbeide kunnskap om hvordan sosialt nettverk kan være en viktig faktor i recoveryprosessen, for å oppnå et rusfritt og bedre liv. Metode: Det er utført systematiske litteratursøk som kan bidra til å belyse studiens problemstilling. Tre vitenskapelige forskningsartikler, en doktorgrad og en tidsskriftartikkel er benyttet for å sammenfatte resultatene, og deretter drøftet opp mot teori. Resultat: Etter en kritisk vurdering av funnene ble tre hovedtemaer identifisert: Relasjonell støtte, å fylle tomrommet og tidsperspektiv. Disse viser seg å være av stor betydning, og belyser hvordan sosialt nettverk kan fremme recoveryprosessen og økt livskvalitet. Konklusjon: Et støttende og rusfritt sosialt nettverk kan være nøkkelen, som fører til et rusfritt og bedre liv. Sett fra et vernepleierperspektiv bør det rettes oppmerksomhet mot tematikken i denne studien, for å fremme økt livskvalitet hos personer med en fortid relatert til ruslidelser. Nøkkelord: Sosialt nettverk, livskvalitet, ruslidelse, relasjonell støtte, rusfritt liv, recovery
dc.description.abstractAbstract Background: Treatment of substance abuse in Norway is constantly under development. Both length and task distribution during the treatment have been discussed over the years. The last significant change is to provide a complete treatment program, for people with substance abuse and mental illness. A new implementation strategy in Health-Norway from 2018-2020 is a package course, of which interdisciplinary interaction is in focus. This will among other things, help people with a past related to substance abuse to avoid relapse, get better follow-up and opportunities towards a meaningful life. Aim: The purpose of the study is to gain knowledge about how social network can be an important factor in the recovery process, in order to achieve an abstinent and better life. Method: Systematic literature searches have been carried out, that can help to elucidate the study's issue. Three scientific research articles, a Ph.D. and a journal article are used to summarize results and discussed up against theory. Results: Based on critical evaluation of the findings three main themes were identified: Relational support, filling the void and perspective of time. These prove to be of great importance and illustrates how social network can promote the recovery process and increased quality of life. Conclusion: A supportive and abstinent social network can be the key that leads to an abstinent and better life. From a social educating perspective attention should be paid to the themes of this study, to promote increased quality of life, for people with a history of substance abuse. Keywords: Social network, quality of life, substance use disorder, social support, abstinent life, recovery.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleI hvilken grad er sosialt nettverk viktig for økt livskvalitet hos mennesker med en fortid relatert til ruslidelser?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record