Show simple item record

dc.contributor.advisorKobberstad, Nils
dc.contributor.advisorAakerli, Robert
dc.contributor.advisorB. Stranden, Amund
dc.contributor.authorFardal, Vibeke
dc.contributor.authorAndreassen, Haakon
dc.contributor.authorLi, Pengkai
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:01Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610484
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet av Haakon Andreassen, Vibeke Fardal og Pengkai Li. Vi er byggingeniørstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Rapporten er skrevet i samarbeid med Statens Vegvesen og er et foreløpig prosjekt som beskriver den nye avkjørselsfrie E6 mellom Engan og Granmo i Oppdal kommune i henhold til H1-veistandarden. Oppgaven består av to deler, inkludert denne rapporten og et tegningshefte. Rapporten illustrerer teorier og arbeidsprosesser som har gått inn i det foreløpige prosjektet. Heftet inneholder tegninger og rapporter med spesifikke og tekniske data tilknyttet rapporten. Tegningene som er produsert er B-, C-, F- og L-tegninger som alle er laget i Novapoint 21.10 og AutoCAD 2019 i henhold til NPRA-standarder. Rapporten vurderer den eksisterende situasjonen på veien på E6 i Oppdal kommune mellom Engan og Granmo med fokus på trafikksikkerhet og kapasitetsberegninger. I tillegg utarbeidet rapporten tre alternativer for en bedre løsning. Målet er å lage en begrenset tilgangsvei på E6 med bedre trafikksikkerhet, høyere fartsgrense og et forbedret kjøremønster. Før du utvikler forslag til en ny vei, er det nødvendig å skaffe seg kunnskap om eksisterende forhold. Det viser seg at den eksisterende situasjonen består av store høydeforskjeller og krevende krumning. Fartsgrensen varierer fra 60 km/t til 80 km/t, og det er flere avkjørsler som fører til private områder og gårdshus. Den eksisterende veien ligger nær jernbanen helt fra Engan til Granmo. Det har også en elv kalt Driva som kjører forbi på venstre side fra sør til nord. Elven fører noen ganger til oversvømmelser og er et viktig element for å passe på når du lager en ny vei. Området inneholder store mengder jordbruk og åpne felt. Dessuten er det en skole og barnehage i området. Tettstedet er for lite til å inneholde mange mennesker, og den eksisterende veien brukes hovedsakelig av folk som skal på jobb i Oppdal eller av turister på utkikk etter et sted å overnatte. Basert på eksisterende forhold har vi kommet opp med tre alternativer for en ny løsning. Alternativ 0 fokuserer på enkel og sikker løsning, mens alternativ 1 og 2 lager en ny rute. Alternativ 1 betraktes som den beste løsningen med bro, kryss og tunnel basert på konsekvensanalyse og kompetanse blant veiledere. Tunnelen er 780 meter lang og erstatter krevende krumning ut i det åpne. For å unngå veikryss med en fylkesvei, vil det bli laget en broløsning. Videre på veien går alternativet på utsiden av landsbyen, ved siden av elven, og ender opp i et kryss med eksisterende veg. Oppgaven gir en 6 km lang avkjørselfri veg med H1-standard, en hastighetsgrense på 80 km/t, bedre trafiksikkerhet og økt tilgjengelighet til Oppdal. Det regnes som en god løsning basert på kravene som ble gitt.
dc.description.abstractThis bachelor dissertation is written by Haakon Andreassen, Vibeke Fardal and Pengkai Li. We are civil engineering students studying at Norwegian University of Science and Technology. The report is written in collaboration with the Norwegian Public Roads Administration (Statens Vegvesen) and is a preliminary project that describes the new limited-access road on E6 in Oppdal municipality between Engan and Granmo to the H1 road standard. The dissertation consists of two parts including this report and a booklet. The report illustrates the theories and working process that has gone in to the preliminary project. The booklet contains drawings and reports with specific and technical data affiliated with the report. The drawings are represented are B-, C-, F- and L-drawings which all have been made in Novapoint 21.10 and AutoCAD 2019 according to NPRA standards. The report considers the existing situation of the road on E6 in Oppdal municipality between Engan and Granmo with focus on traffic safety and capacity calculations. In addition, the report drafted three alternatives for a better solution. The aim is to make a limited-access road on E6 with better traffic safety, higher speedlimits and an improved driving pattern. Before developing suggestions for a new road, it is necessary to acquire knowledge about existing conditions. It turns out the existing situation consists of big height differences and demanding curvature. The speedlimits vary from 60 km/h to 80 km/h and there are several exit roads that lead to private areas and farm houses. The existing road is close to the railway all the way from Engan to Granmo. It also has a river called Driva running by on the left side from north to south. The river sometimes leads to floods and is an important element to look out for when making a new road. The area contains big amounts of agriculture and open fields. Besides, there are a school and kindergarten located in the middle. The village is too small to contain many people and the existing road is mostly used by people travelling or tourists looking for a place to spend the night. Based on existing conditions we have come up with three alternatives for a new solution. Alternative 0 focuses on simple and safe solution, while alternative 1 and 2 create a new route. Alternative 1 is regarded as the best solution with bridge, cross, and tunnel based on impact assessment and competence among authors and supervisors. The tunnel is 780 meters long and is replacing demanding curvature out in the open. To avoid an intersection with a county road, there will be made a bridge solution. Further on the path the alternative moves on the outside of the village, next to the river, and ends up in an intersection with the existing road. The dissertation provides a 6 km long limited-access road with H1-standard, a speed limit on 80 km/h, better traffic security and increased accessibility to Oppdal. It is considered a good solution based on the demands that were given.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNy avkjørselsfri E6 mellom Engan og Granmo i Oppdal kommune
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record