Show simple item record

dc.contributor.advisorKobberstad, Nils
dc.contributor.authorOrskis, Arnis
dc.contributor.authorRatvik, Mads Harald
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:46Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610462
dc.description.abstractLinjeoptimalisering med kostnadsutredning og konsekvensanalyse for Fv30 mellom Eidet og Fiskøya i Holtålen kommune Oppgaven er utformet av Asplan Viak og løses av studentene Arnis Orskis og Mads H. Ratvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Intern veileder er Nils Kobberstad og ekstern veileder hos Asplan Viak er Janne Karin Solemsmo Iversen. For å unngå hyppig stengning av Fv30 som følge av flom skal det utarbeides en alternativ trasé mellom Eidet og Fiskøya i Holtålen kommune, med spesielt fokus på Svølgjatunnelen. Denne ble ved 200-årsflom i 2011 oversvømmet, noe som førte til store ødeleggelser av vegoverbygningen.I arbeidet med rapporten ble det også avdekket farlige skjæringer i området, spesielt mellomTamlaget og Eggafossen. Dette tas også hensyn til i vurdering av alternativ trasé. Målet med oppgaven er å utarbeide en alternativ trasé som hensyntar problematikk forbundet med høy flomføring i Gaula og ustabile skjæringer ved eksisterende trasé. Løsningen skal være i henhold til gjeldende krav satt av Statens vegvesen. Det fokuseres spesielt på horisontal og vertikal linjeføring. Det er utarbeidet 5 alternative løsninger: - Alternativ 1 - Utbedringsstandard for eksisterende veg, U-Hø1-standard - Alternativ 2 - Oppgradering av deler av strekningen med Hø1-standard, heving av veglinjen gjennom Svølgjatunnelen samt fra Eggafossen til områdets slutt og ny tunnel mellomTamlaget og Eggafossen. - Alternativ 3 - Oppgradering av deler av strekningen med Hø1-standard. Vegen legges i tunnel mellom Bukkrønningen og Eggafossen. Vegen heves fra tunnelens utløp tilstrekningens slutt. - Alternativ 4 - Oppgradering av deler av strekningen med Hø1-standard. Vegen legges i tunnel ved Storlia frem til Moen rett sør for Fiskøya. - Alternativ 5 - Oppgradering av eksisterende trasé med Hø1-standard fra Eidet til Eidet bru. Deretter legges vegen på vestsiden av Gaula og inn i tunnel. Denne kommer ut i bro over Hesja, før vegen på nytt legges i tunnel. Denne strekker seg nordover til Fiskøya og på ny bro over Gaula til sammenkobling med eksisterende trasé. Alternativene vurderes ut ifra konsekvensanalyse og kostnadsutredning. I konsekvensanalysen vektlegges følgende temaer: - Landskapsbildet - Nærmiljø og friluftsliv - Kulturminner og kulturmiljø - Naturmangfold og naturmiljø - Naturressurser På bakgrunn av konsekvensanalysen blir alternativ 1 vurdert som best, med alternativ 2 og 4 som de etterfølgende. Kostnadsutredningen angir alternativ 1 som det rimeligste med alternativ 2 som nest rimeligst. Alternativ 1 utelukkes på bakgrunn av krav om at 50% av eksisterende vegareal må bestå ved bruk av U-Hø1-standard. Dermed blir valgte løsning alternativ 2. Det er produsert A-, B-, C- og U-tegninger for prosjektet. Disse finnes i tegningsheftet.
dc.description.abstractLine Optimization of Road Alignment for Fv30 Between Eidet and Fiskoya in Holtaalen County Including Cost Estimate and Consequence Analysis This project assignment is issued by Asplan Viak AS (AV) for Arnis Orskis and Mads H. Ratvik, students at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The project is supervised by Nils Kobberstad at NTNU and Janne Karin Solemsmo Iversen at AV. Fv30 has been prone to frequent colusure due to floods. In preperation for future floods a new road alignment will be presented. The main focus area is by Svølgjatunnelen where, in 2011, the road construction through the tunnel was destroyed due to a 200 year flood. While working on this report, unstable rock slopes were discovered. The area between Tamlaget and Eggafossen is especially problematic. This will be taken into account in the assesment of the alternatives. The objective of this report is to present an alternative road alignment that accounts for avoiding the problematic areas. The new alignment will be in accordance with requirements presented by the Norwegian Public Roads Administration (SVV). The main focus will be horizontal and vertical alignment. Five alternatives are presented: - Alternative 1 - Remediation standard for existing road, U−Hø1-standard. - Alternative 2 - Upgrading parts of the existing road with Hø1-standard. Raising of theroad through Svølgjatunnelen and from Eggafossen until the end of the area. A new tunnel will be made between Tamlaget and Eggafossen. - Alternative 3 - Upgrading parts of the existing road with Hø1-standard. A new tunnel will be established between Bukkrønningen and Eggafossen. The road will be raised from the end of the tunnel until the end of the area. - Alternative 4 - Upgrading parts of the existing road with Hø1-standard. A new tunnel will be established from Storlia to Moen directly south of Fiskøya. - Alternative 5 - Upgrading the existing road with Hø1-standard between Eidet and Eidet bridge. From this point the road will follow the river for a short stretch before entering a tunnel. The road will exit this tunnel by Hesja and go directly onto a new bridge. On the other side of the bridge, a new tunnel will be constructed. This tunnel will strech to Fiskøya where a new bridge will take it across the river before reconnecting to the existing Fv30. The alternatives are ranked using consequence analysis and cost estimation. The consequence analysis focused on the following subjects: - Landscape - Local environment and outdoor life - Cultural monuments and landscapes - Natural diversity and environment - Natural resources As a result of this analysis, Alternative 1 is ranked most preferable with Alternatives 2 and 4 tied for second. The cost estimation revealed that Alternative 1 is the cheapest with Alternative 2 as the second least expensive. Alternative 1 was ruled out as a result of demands presented by SVV. According to SVV’s remediation standard, 50% of the existing road surface shuld be included in the new road. This demand can not be met for this option, therefore Alternative 2 is the chosen alternative. All drawings can be found in the drawing folder.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLinjeoptimalisering med kostnadsutredning og konsekvensanalyse for Fv30 mellom Eidet og Fiskøya i Holtålen kommune
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record