Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJørgense, Guro
dc.contributor.authorDybdahl, Per Steffen Høe
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:28Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610453
dc.description.abstractForholdet mellom museum og menneskelig samhandling er et tema som har hevdet diskusjoner de siste årene. Hvordan utstillinger samhandler og forbindelsen med de besøkende er en bekymring som mange museumsdirektører ikke har helt forstått. Til tross for den svingende forståelsen bak dette emnet, foreslår nyere studier ulike måter som gir museer bedre forståelse for sine besøkende, både på et individuelt nivå og gruppenivå. Noen akademikere har tatt forståelsen i dette med hensyn til den økonomiske situasjonen, mens andre har sett på det under sosiale og politiske forhold. Dermed har teorier blitt fremstilt for vise til et konsept på hvordan museene samhandler og kommuniserer til besøkende. For eksempel hevder transmisjonsmodellteorien behovet for informasjonsflyt fra svært kunnskapsrike kilder til en mindre kunnskapsrik mottaker i et bestemt felt. På samme måte forsøker kulturteorien også å forklare museumsinteraksjon med de besøkende gjennom en stor prosess som skaper informasjon som skal formidles til publikum, noe som igjen forbedrer besøkendes læringsutbytte og opplevelse med museet. I denne bacheloroppgaven har fokus på diskusjonen om hva som presenteres innenfor disse konseptualiseringene, samtidig som jeg utforsker museer og hvordan de samhandler med de besøkende. I tillegg presenterer jeg hvilken type besøkende museer får, og deres demografiske egenskaper. Dette ble i stor grad mulig gjennom å utforske eksempler fra museumsstudier som er relevante for å forstå hvem de besøkende er. I denne oppgaven er det trukket frem brukerundersøkelser fra Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, som har et meget lignende samfunn som det norske. Og med det er det rettferdig å anta at tallene fra denne spesifikke brukerundersøkelsen kan korrelere om de samme resultatene i det norske samfunnet og deres forhold til museer
dc.description.abstractRelationship between museum and human interaction is one topic that has raised discussions in recent years. How exhibitions interact and associate with the visitors is one concern that many museums managers have failed to understand adequately. Despite the fluctuating understanding behind this topic, recent studies suggest various ways under which museums potentially interact with its visitors, both at individual and group level. Some scholars have taken the understanding with regards to the economic situation while others have taken it under social and political notions. Consequently, theories have been put in place to conceptualize how museums interact and communicate to visitors. For instance, the transmission model theory asserts the need for information flow from highly knowledgeable sources to a less knowledgeable receiver in a certain field. Similarly, cultural theory also tries to explain museum interaction with the visitors through a vast process that create information to be disseminated to the audiences, which in turn enhances visitor learning outcome and experience with the museum. This BA-thesis has focus on the discussion of what´s presented within these conceptualizations while at the same time exploring museums and how they interact with the visitors. In addition, this paper also sought to determine what kind of visitors visit museums and their demographic characteristics. This was largely met through exploring examples from museum studies that are relevant to understand who the visitors are. In the case of this paper the studies used is from the Danish Agency for Culture, which have a very similar society that that of Norway. And it is fair to assume when looking at the numbers from this specific user survey that those numbers could corelate about the same results in the Norwegian society and their relationship with museums.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMuseums and their Visitors
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel