Show simple item record

dc.contributor.advisorJenssen, Annepetra Røkke
dc.contributor.authorTraasdahl, Karoline
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:08Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610423
dc.description.abstractSammendrag Hovedmålet med denne bacheloroppgaven er å finne muligheter og utfordringer som lærere opplever ved bruk av uteskole. Et håp er at mine funn kan bidra til at lærere står bedre rustet i møte med uteskole som alternativ læringsarena. Innledningsvis forklarer jeg bakgrunnen for tematikken jeg har valgt å skrive om, og hvilket forskningsspørsmål jeg ønsker å belyse. Deretter blir relevant teori lagt frem. Jeg har tatt utgangspunkt i Arne N. Jordets definisjon av uteskole. Supplerer med relevant teori fra John Dewey´s aktivitetspedagogikk, Lev Vygotsky´s sosiokulturelle perspektiv, uteskole i læreplan, lærerens kompetanse, tidsbegrepet og tilpasset opplæring og motivasjon. Siden problemstillingen tar utgangspunkt i lærere ble det naturlig å benytte et kvalitativt forskningsintervju som metode. Jeg intervjuet en homogen målgruppe på fire lærere der alle har erfaring med uteskole og undervisning på 5-10.trinn. Lærernes personlige erfaringer og syn på bruk av uteskole ble sentralt, og en viktig faktor for oppgavens reliabilitet var at informantene ikke hadde tilknytning til hverandre. I analysekapittelet presenterer jeg de mest sentrale funnene fra undersøkelsen, i kategoriene: Begrepet uteskole, lærerens kompetanse, læreplan, tidsbruk, sosial- og virkelighetsnær læring, og tilpasset opplæring og motivasjon. Jeg har her beskrevet og tolket informantenes enkeltsvar på best mulig måte. Videre i drøftingsdelen tar jeg for meg de mer overordnede funnene og setter de i sammenheng. Jeg har tatt utgangspunkt i min egen tolkning av resultatene for å så argumentere med relevant teori. Avslutningsvis oppsummerer jeg de viktigste momentene fra oppgaven og eventuell videre forskning. I litteraturlisten har jeg konsekvent brukt Harvard-stilen, for å vise hvor jeg har hentet informasjonen min fra, og dermed sikre redelighet i det faglige arbeidet. For å styrke oppgavens innhold har jeg lagt ved samtykkeskjema, intervjuguide og analyse til slutt.
dc.description.abstractSummary The purpose of this bachelor thesis is to identify the possibilities and challenges that teachers experience using outdoor education. I hope my findings can help teachers to be prepared when they encounter outdoor education as an alternative learning arena. Initially I explain the background on the theme I have chosen to write about, and which research question I want to elucidate and thereafter I present the relevant theory. The theory is based on Arne N. Jordet´s definition of outdoor education, complemented with relevant theory from John Dewey´s activity pedagogy, Lev Vygotsky´s sociocultural theory, outdoor education in curriculum, teacher´s competence, the time concept and adapted education and motivation. Since the research question is based on teachers, a qualitative research interview became the method of choice. I interviewed a homogeneous group of four teachers, everyone with experience from outdoor education and teaching at fifth to tenth grade. The teachers' personal experience and view on the use of outdoor education became central, and the task's reliability was ensured in that the interviewees were not professionally associated. In the analysis chapter, I present the most important findings from the research, in the categories: Outdoor education as a concept, teacher's competence, curriculum, time, social- and reality based learning, and adapted education and motivation. I have described and interpreted the individual respondents' answers in the best possible way. Further on, in the discussion section, I consider the general findings and put them into context. It is based on my own interpretation of the results in order to compare this with relevant theory. At the end of this bachelor thesis I summarize the most important aspects of the thesis and any further research. In the literature list I have consistently used the Harvard style, to show where the information comes from, and to ensure integrity in the academic work. To strengthen the content of the assignment, I have added the form of consent, the interview guide and lastly the analysis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMuligheter og utfordringer med uteskole
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record