Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrataas, Delilah Bermudez
dc.contributor.authorOlsen, Ole-Martin
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:56Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610404
dc.description.abstractNorske videregåendeelever tilegner seg i økende grad mening gjennom bilder på skjermer. Utviklingen setter spørsmålstegn ved hvordan multimodale tekster og bilder skal inkluderes i engelskundervisningen, hvordan disse skal møte tradisjonell tekst og hvordan lesingen skal foregå. Den generelle delen av læreplanen i norsk skole definerer tekst som alt som kan leses, og inkluderer illustrasjoner, ikoner og andre uttrykk. Oppgaven har undersøkt bruk av grafisk litteratur i engelskundervisningen på videregående trinn. Grafisk litteratur som medium spenner fra enkle tegneseriestriper til komplekse grafiske romaner for voksne. Den grafiske litteraturen benytter illustrasjoner, symboler, ikoner og tekst for å skape mening. Den multimodale uttrykksformen tilbyr alternativer for lesere som opplever tradisjonelle tekster i engelsk utfordrende eller på andre måter demotiverende. Spennet i uttrykksformer, kompleksitet og involveringen av leseren i leseprosessen gjør grafisk litteraturer velegnet for ulike nivåer av engelskelever. Oppgavens teoretiske bakgrunn ser på multimodalitet og multimodalitet i undervisning, den grafiske litteraturens spesifikke egenskaper og grafisk litteratur i undervisning. Undersøkelsen beskrevet i oppgaven er gjennomført som en kvalitativ case-studie, hvor det ble gjennomført et undervisningsopplegg sentrert rundt lesning av grafisk litteratur. Seks elever fra en yrkesfaglig engelskklasse på første trinn deltok i undersøkelsen. Studiens datamateriale består av intervjuer gjennomført før og etter undervisningsopplegget. Forberedelsene til undervisningsopplegget besto av å samle tilgjengelig grafisk litteratur på engelsk fra skolens bibliotek og det kommunale biblioteket. Dette utvalget var begrenset, og medførte at elevene fikk lese både originaler, skannede og printede kopier og digitale versjoner på nett. Arbeidet med å kopiere grafisk litteratur var særlig tidkrevende, og påvirket både undervisningsopplegget og deltagernes opplevelser av lesingen. Undersøkelsens funn avslører kompleksiteten i den grafiske litteraturen som medium. De deltagende elevene ble ikke gitt instruksjon i og forberedelse til selve lesningen, og ga uttrykk for ulike refleksjoner i etterkant av undervisningsopplegget. Samtlige deltagere foretrakk den enkleste stripetegneserien i utvalget, som kan tyde på at dette var en tittel alle mestret å lese. Bredden og det multimodale uttrykket gjør grafisk litteratur velegnet som lesealternativ i norsk engelskundervisning på videregående trinn. Samtidig krever grafisk litteratur spesifikke ferdigheter og kunnskap som lesere må besitte i forkant av lesingen.
dc.description.abstractNorwegian upper secondary students increasingly acquire meaning through images on screens. The development questions how multimodal texts and images are to be integrated in English language teaching, how these are to meet traditional text and how students are expected to read. The Framework for basic skills in Norwegian schools define text as everything that can be read, and include illustrations, icons and other expressions. This thesis has researched the use of graphic literature in Norwegian upper secondary English. Graphic literature as a medium span from simple comic strips to complex graphic novels for adults. Graphic literature utilizes illustrations, symbols, icons and texts to create meaning. The multimodal form of expression offers alternatives for readers that experience traditional texts in English as challenging or in other ways demotivating. The width of expression, complexity and the involvement of the reader in the reading process make graphic literature well suited for different levels of English learners. The theoretical background of this thesis looks at multimodality and multimodality in teaching, the characteristics of graphic literature and graphic literature in teaching. The research described in this thesis was conducted as a qualitative case study in which participants read graphic literature. Six students from a first-year upper secondary vocational class participated in the study. The data gathered consists of interviews conducted before and after the teaching project. The preparations for the teaching project consisted of gathering available graphic literature in English from the school library and the municipal library. This selection was limited, and participants read originals, scanned and printed copies and digital online copies as a result. The work involved in copying graphic literature was especially time consuming and affected the teaching project and the participants reading experiences. The findings of this study reveal the complexity of graphic literature. The participating students were not given instruction and preparation in reading graphic literature and expressed different experiences and reflections after the teaching project. Every participant preferred the simplest comic book in the selection, which can imply that this was a title that every participant mastered reading. The variety and multimodal form of expression make graphic literature well suited as a reading alternative in Norwegian upper secondary ESL teaching. Simultaneously, reading graphic literature requires specific skills and knowledge that students ought to learn.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring Graphic Literature - Graphic Literature as Reading in Norwegian Upper Secondary ESL-teaching
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel