Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrond Solhaug
dc.contributor.authorAnn Kristin Aune Winn
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:46Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610394
dc.description.abstractDenne studien er gjennomført med bruk av kvalitative dybdeintervjuer med seks etniske minoritetselever i videregående skole. Studien forsøker å besvare problemstillingen; Hvordan opplever etniske minoritetselever at deres identitet blir anerkjent? Med et spesielt fokus på samfunnsfagundervisningen i videregående skole. Med bruk av blant annet Axel Honneths (2008) anerkjennelsesteori og Deci og Ryans (2003) selvbestemmelsesteori, viser funnene i denne studien at informantene ønsker anerkjennelse av ulike sider ved deres identiteter i samfunnsfagundervisningen, samt av deres flerkulturelle perspektiver og erfaringer. Informantene ønsker videre å selv avgjøre når disse skal aktualiseres og tillegges betydning. Informantene i undersøkelsen søker en balanse i sine identiteter som kombinerer deres kvaliteter, og kan tilby dem følelser av tilhørighet og trivsel. Informantenes sonderinger omkring egen selvforståelse tyder på at de opplever underliggende forventninger fra omgivelsene, men kanskje også fra seg selv, om at de har avklart sitt eget forhold til kategoriene majoritet – minoritet. Videre viser funnene at dersom minoritetselevers pluralistiske identitet ikke blir anerkjent i samfunnsfagundervisningen, kan dette påvirke deres selvrespekt og selvverdsettelse. Dette kan virke inn negativt på deres motivasjon for videre identitetsutvikling som elever. Til slutt viser denne studien at hvordan det arbeides med tema knyttet til det flerkulturelle samfunnet i samfunnsfagundervisningen, har betydning for hvordan minoritetselever opplever anerkjennelse av deres identitet, både i klasserommet og i samfunnet forøvrig.
dc.description.abstractThis study was conducted using in-depth qualitative interviews with six high school students with minority backgrounds. The primary objective of the thesis was to analyze the following thesis question; How do students with ethnic minority backgrounds experience that their identity is recognized? Specifically, in regards to school social studies teaching in high school. Utilizing, Axel Honneth's (2008) recognition theory and Deci and Ryan's (2003) self-determination theory, the findings in this study indicate that the informants desire a recognition of their pluralistic identities, as well as an appreciation of their multicultural perspectives and experiences in social studies. The informants, however, want to determine themselves when such identities should be recognized and emphasized in the classroom environment. The findings suggest that informants seek to balance their identities in a manner that complements their individual qualities in the pursuit of affiliation and well-being. Informants expressed a constant probing of their own understanding of self, indicating the perception of underlying expectations from their surroundings, and perhaps themselves, to determine whether they identify with the categorization of majority or minority. Furthermore, the findings show that not recognizing minority student’s pluralistic identity in social studies, can negatively affect their self-respect and self-esteem. This can also have a negative impact on their motivation to further develop their identity as students. Finally, this study shows that the teaching methods utilized to address subject matter associated with the multi-cultural society in social studies, significantly impacts how students with minority backgrounds experience recognition of their identity both in social studies and in general.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title- Det andre må lese for å forstå, det har jeg levd
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel