Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsson, Maja Reinåmo
dc.contributor.authorDahl, Kristoffer Ringstad
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:22Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610356
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven undersøker hvordan en barneskolelærer kan skape en trygg undervisningssituasjonen for elevene. Trygghet anses som et grunnleggende behov for at mennesker skal fungere og trygge relasjoner er essensielt for barns psykiske helse. Et trygt og godt skolemiljø er en lovmessig rett elever i Norge har. En viktig del av lærerprofesjonen blir dermed å skape en trygg undervisningssituasjon for elevene. Denne oppgaven er en av potensielt mange løsninger på problemstillingen: “Hvordan kan læreren skape en trygg undervisningssituasjon for elevene?” Oppgaven baseres på et induktivt studie fra et kvalitativt intervju med en barneskolelærer. Intervjuet er bearbeidet og analysert. Gjennom analysen er det utarbeidet fire kategorier som påvirker elevenes trygghetsfølelse: Klasseledelse, mentalisering, rutiner og regler. Empirien fra intervjuet er sortert og forklart ut i fra kategoriene. Empirien drøftes opp mot et teoretisk rammeverk om blant annet Maslow (1943) sitt behovshierarki, Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad (2017) sin forklaring om tilknytningsteori samt Haugan (2017) sin forklaring om mentalisering. Ut fra drøftingen konkluderes oppgaven med at en måte læreren kan arbeide for å skape en trygg undervisning for elevene, er gjennom en relasjonsorientert autoritativ klasseledelse, der læreren utøver en god mentaliseringsevne for å knytte relasjoner til elevene samt opprettholder regelverk og rutiner som videre øker tilliten fra elevene.
dc.description.abstractThis bachelor thesis examines how an upper primary school teacher can create a safe learning environment for the students. Safety is seen as a fundamental human need, in order for people to function properly. Furthermore, safe relationships are considered essential for children's mental health. Students in Norway are entitled to a mentally and physically safe school environment by law. Thus, an important part of the teacher's profession is to create a safe learning environment for the students. This thesis, is one of many potential solutions to the thesis question posed: “How can the teacher make the students feel safe within the classroom situation?”. The thesis is based on an inductive study of a qualitative interview with a primary school teacher. The interview is processed and analyzed. Through the analysis, four categories have been drawn up that affect the students' sense of security: classroom management, mentalization, routines and rules. The data collected from the interview is sorted and further explained within these categories. The data is discussed in regards to a theoretical framework that includes, but is not limited to, Maslow’s (1943) Hierarchy of needs, Brandtzæg, Torsteinson and Øiestad’s (2017) explanation of the affiliation theory, and Haugan’s (2017) concept of mentalization. Based on the discussion, my thesis concludes that through a relationship-oriented authoritative class management style, where the teacher utilizes a good mentalization ability in order to create positive relationships with the students; and through maintaining regulations and routines that further increase student-confidence, the teacher can create a safe learning environment for the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan læreren skape en trygg undervisningssituasjon for elevene?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record