Show simple item record

dc.contributor.advisorBekken, Tor Einar
dc.contributor.advisorMadsen, Anders Aasgaard
dc.contributor.authorAmb, Kristiane
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:13Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610343
dc.description.abstractTittelen på denne bacheloroppgaven er Inkludering i skolen –musikkfagets muligheter. Den tar for seg et tema som jeg selv har fascinert meg over i lang tid. Det er mye jeg kunne dratt inn, men jeg endte opp med denne avgrensede problemstillingen: ”Mange hevder at inkludering er et viktig fenomen i skolen. På hvilke måter kan musikkfaget bidra til inkludering, og i hvilken grad arbeider to lærere med dette?”. Jeg sendte ut spørreskjema, og fikk tilbake to refleksjonsnotat fra lærere som underviser i musikk på barneskolen. Videre knyttet jeg funnene opp mot ulike teorier fra flere forskere og teoretikere, for å danne et bredt bilde av temaet. De mest sentrale funnene gikk ut på at inkludering er et fenomen som virkelig er viktig på mange måter, og det er det stor enighet om. Musikkfaget kan bidra til inkludering i stor grad, ved at det tar for seg områder som blant annet sosial tilhørighet, deltakelse og utfoldelse – som er viktig i elevenes hverdag. Informantene mine ser ut til å være svært enige i dette, men ut i fra funnene er det grunn til å tvile på om de faktisk arbeider med dette i praksis. Funnene kan derfor tilsi at de to musikklærerne på denne skolen rett og slett ikke har konkrete metoder for å fremme inkludering i musikkfaget, selv om de er enige om at dette burde stå på dagsorden.
dc.description.abstractThe title of this bachelor thesis is Inclusion in school –the possibillities of the music subject. It addresses a topic that has fascinated me for a long time. There is a lot I could say about the topic, but my final issue is the following: ”Many argue that inclusion is an important phenomenon in school. In what ways can learning music in school contribute to inclusion, and to what extent do two teachers work with this?” I sent out a questionnaire and got back two reflection-notes from teachers who teaches music in primary school. Furthermore, I linked the findings to various theories from several researchers and theorists, which gave me a better understanding of the theme. The most important finding which the researchers agree upon, were that inclusion is a phenomenon that is very important in many ways. The music subject can contribute to inclusion, and it affects areas such as social belonging, participation and development – which are important areas in the pupils lifes. My informants seems to agree about this, but based on the findings, there is reason to doubt whether they actually practice this. The findings can therefore indicate that the two music teachers at this school simply do not have concrete methods for creating inlcusion in the music profession, even though they agree that it´s something that should have bigger focus.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInkludering i skolen -musikkfagets muligheter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record