Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHauge, Kåre
dc.contributor.authorHolm, Malin
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:27Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610280
dc.description.abstractTemaet denne oppgaven tar for seg er relasjoner. Ved å sette søkelys på viktigheten med relasjonskompetanse og hvordan man kan utvikle en god relasjonskompetanse gjennom et sosialkonstruktivistisk perspektiv. I oppgavens teoretiske del redegjøres det for tidligere forskning om hvilken betydning en god lærer-elev-relasjon har for eleven, hvordan læreren kan skape gode relasjoner til eleven samt hvordan lærere kan samarbeide for lærerens profesjonelle utvikling. En av metodene som er brukt i denne oppgaven er casestudie. Casestudiet handler om hvordan en norsk lærerstudent og en zambisk praksislærer kan samarbeide i utviklingen av relasjonskompetanse. Andre metoder som er brukt er kvalitativ observasjon og uformelle samtaler i et profesjonelt læringsfellesskap, disse metodene er med på å undersøke casestudien. Hensikten med denne oppgaven er først og fremst å belyse hvilken betydning relasjonelle forhold har, med tanke på at kvaliteten på relasjonelle forhold påvirker livskvaliteten. I tillegg ønsker jeg å belyse hvilken betydning et godt samarbeid kan ha for lærerens profesjonelle utvikling, og viktigheten med et profesjonelt læringsfellesskap.
dc.description.abstractThe theme for this assignment is relationship. With a restriction on relations between the teacher and the pupils. The assignment is about the importance of relationship competence and how to develop a good relationship competency through a social constructivist perspective. In the theoretical part of the task, is it accounted for previous research about the significance of a good teacher-pupil relationship, how the teacher can create a good relationships to the pupil, and how teachers can collaborate for the teacher's professional development. One of the methods used in this assignment is a case study. The case study is a research of how a Norwegian teacher student and a Zambian practice teacher can collaborate in the development of relationship competence. Other methods I have used is qualitative observation and informal conversations in a professional learning community, these emphasize the case study. The purpose of this assignment is to illuminate the significance of relational relationships, considering that the quality of relational conditions affects the quality of life. In addition, I want to illuminate the significance of a good cooperation for the teacher's professional development and the importance of a professional learning community.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjonskompetanse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel