Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristoffer Humphrey
dc.contributor.authorJulie Hauger Arikan
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:25Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610275
dc.description.abstractDenne studien har oppmerksomheten mot tematikken omsorgssvikt. Som lærerstudent, og barnevernpedagog, ser jeg på denne tematikken som svært viktig i arbeid med barn og unge. Som forskning viser, blir 21% av barn og unge utsatt for fysisk vold av omsorgspersoner. Jeg ønsker gjennom denne oppgaven å rette søkelyset mot tema omsorgssvikt, og undersøker hvordan tre utvalgte lærere arbeider med utsatte barn og unge. Problemstillingen er: I hvilken grad og hvordan arbeider et utvalg lærere med å avdekke eventuell mistanke om elever som blir utsatt for omsorgssvikt. Det er også to forskningsspørsmål knyttet til problemstillingen, for å avgrense oppgaven: A) Hva er omsorgssvikt, og hvordan kan lærere identifisere omsorgssvikt? B) Hvilke plikter har man som lærer hvis man oppdager omsorgssvikt? Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse, slik at deltakerne er fri til å besvare spørsmålene med egne ord. De har mulighet til å svare mer utfyllende og detaljert. Jeg har gjennomført skriftlig intervju, med tre forskjellige lærere. De mest sentrale funnene som er gjort i oppgaven er at det ikke er noe fasitsvar på hvordan barn som blir utsatt for omsorgssvikt oppfører seg, og at det heller ikke er noe bestemt måte foreldre som er omsorgssvikende oppfører seg. I tillegg er det ingen av lærerne som synes de lærte nok om omsorgssvikt gjennom utdannelsen sin, og den kunnskapen de har, har de ervervet seg gjennom praksis etter at de begynte å jobbe. Et siste sentralt funn, er at det er stor variasjon fra skole til skole om hvor mye tverrfaglige samarbeid det er mellom skole og barneverntjenesten.
dc.description.abstractThis study focuses on the theme of neglect of care. As a teacher student, and child welfare teacher, I look at this theme as very important in working with children and young people. As research shows, 21% of children and young people are exposed to physical violence by caregivers. Through this paper, I would like to focus on the theme of neglect of care, and examine how three selected teachers work with vulnerable children and young people. The issue is: To what extent and how does a selection of teachers work to uncover any suspicion of pupils who are exposed to neglect of care. There are also two research questions related to the issue, to delineate the task: A) What is neglect of care, and how can teachers identify neglect of care? B) What duties do you have as a teacher if you discover neglect of care? The assignment is a qualitative examination, so that the participants are free to answer the questions in their own words. They have the opportunity to respond more fully and in detail. I have completed a written interview with three different teachers. The most important findings that have been made in the task are that there is no faculty answer to how children who are subjected to neglect of care act, and that there is also no particular way parents who expose their children to neglect of care act. In addition, none of the teachers think they have learned enough about neglect of care through their education, and the knowledge they have acquired they have acquired through practice after they started working. One last key finding is that there is a great variety between different schools about how much interdisciplinary collaboration there is between school and child welfare service.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkolen som arena for avdekking av omsorgssvikt
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel