Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStorstad, Oddveig
dc.contributor.authorAndersen, Nora Klægstad
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:53Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610229
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg temaet demokrati og demokratiopplæring i samfunnsfag. Opplæring i demokrati er, og har i lang tid vært, en viktig del av skolens samfunnsmandat. Med ny læreplan som trer i kraft i 2020 blir demokrati og medborgerskap også ett av tre tverrfaglige temaer, og får slik fornyet oppmerksomhet og aktualitet. Blant annet på bakgrunn av forskning som viser at læreboka styrer mye av undervisninga i samfunnsfag, har jeg valgt å undersøke problemstillinga «I hvor stor grad er intensjonene om opplæring om, for og gjennom demokrati inkludert i læreverk i samfunnsfag?». Det teoretiske grunnlaget som brukes er generell teori om demokrati og medborgerskap, i tillegg til at jeg utdyper en opplæringsmodell som konsentrerer seg om de tre nivåene opplæring om, for og gjennom demokrati. Som metode vil jeg foreta en kvalitativ innholdsanalyse av to kapitler i læreverket Globus 6, og bruke underspørsmålet «På hvilken måte har lærebokforfatterne av Globus 6 oversatt de politiske intensjonene om opplæring om, for og gjennom demokrati inn i eget læreverk?», for å forsøke å besvare problemstillingen. Undersøkelsen og funnene mine viser at det er overvekt av opplæring om demokrati, men at også opplæringsnivåene for og gjennom demokrati kan identifiseres i læreverket. Dette kan ses i sammenheng med tidligere forskning og hvordan kompetansemålene i læreplanen er utformet.
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the theme of democracy and democracy education in social studies. Education in democracy has for a long time been an important part of the norwegian schoolsystems social mandate. With a new curriculum that comes into force in 2020, democracy and citizenship will become one of three interdisciplinary themes, and will then gain renewed attention and actuality. Among other things, on the basis of research that shows that the textbooks govern much of the teaching in social studies, I have chosen to investigate the problem "To what extent are the intentions of education about, for and through democracy included in the teaching materials of social studies?". The theoretical foundation used is general theory of democracy and citizenship, in addition to the training model that concentrates on the three levels of instruction about, for and through democracy. As a method I will make a qualitative content analysis of two chapters in the learning tool Globus 6, and ask the sub-question: "In what way have the authors of the textbook Globus 6 translated the political intentions of instruction about, for and through democracy into own teaching materials?". The survey and my findings show that there is a dominance of education about democracy, but that the instruction levels for and through democracy also can be identified in the teaching materials. This can be seen in conjunction with previous research and how the competence aims in the curriculum are designed.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDemokratiopplæring i samfunnsfag
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel