Show simple item record

dc.contributor.advisorEggen, Per-Odd
dc.contributor.authorHelgen, Eva
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:19Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610172
dc.description.abstractI denne studien har jeg intervjuet tre naturfaglæreres vurderingspraksis på vg1 nivå. Intervjuene er analysert med tanke på å svare på problemstillingen: «Hvordan vurderer lærere elevene i naturfag Vg1?». For å diskutere har jeg knyttet analysen til offentlige dokumenter som; NOU 2014:7, NOU 2015:8, overordnet del av læreplanverket, Meld. St. 28 (2015–2016), rapporten «Naturfagene i norsk skole», rapporten «Kunnskapsgrunnlaget for evaluering av eksamensordningen», i tillegg til en del forskningslitteratur. Samfunnet endres og det forventes at skolen skal dekke framtidens kompetansebehov. Dette gjør det naturlig å se på framtidens vurderingsbehov, dermed er vurdering et tema som er på dagsorden. Forskning sier at det er store ulikheter i vurdering på de forskjellige skolene og innad i skolen. Vurdering er i stor grad opptil den enkelte lærer, samtidig som det er ønsket at standpunktkarakterene settes på likt grunnlag slik at ikke det blir læreren som avgjør elevens mulighet til høyere utdanningsløp. Dermed er det viktig at man ser på behovet for styrking av regelverket. Funnene viser at deltakerne har intensjoner om å skape samfunnsengasjerte, kritisk tenkende og argumenterende elever, som dekker framtidens kompetansebehov. Men at det for to av deltakerne i stor grad er de skriftlige prøvene som ligger til grunn for fastsetting av standpunktkarakterene. Et annet funn er at ingen av deltakerne vektlegger labforsøk/ praktisk arbeid i sluttvurderingen, og alle fokuserte på summativ vurdering når jeg spurte om de vurderte praktisk arbeid. Et tredje funn var at da deltakerne fikk beskjed om at elevene deres kom opp til eksamen, fikk det betydning for undervisningen. Dette viser en reaksjon på at om man får vite hva man kommer opp i til eksamen, fører det til eksamensrettet fokus fra lærernes side.
dc.description.abstractIn this study I have interviewed three science teachers’ assessment practice at VG1 level (first year Upper Secondary). The interviews are analysed in answer to my approach: "How teachers assess pupils in natural science VG1 (first year Upper Secondary)". In my discussion, I have related the analysis to public documents; (Norwegian official report) NOU 2014:7, NOU 2015:8, the VG 1 Science curriculum’s aims and objectives, Meld.St. 28 (2015-2016), the report >Naturfag i norsk skole> , and the report "The background knowledge for first year Upper Secondary Science exam evaluation", in addition to some other research literature. Society is changing, and it is expected that schools should meet future competence requirements. That is why I have chosen to look closer at the new criteria for assessment of pupils’ work in Science VG 1 (first year Upper Secondary). Research shows that there are major differences in the practice of assessment among schools, and within schools. The practice of assessment is mainly up to the individual teacher, at the same time it is advised that the final assessment grade is set on an equal basis, so the teacher does not determine pupils’ potential to achieve admission to higher education. Thus, it is important to consider the need for strengthening regulatory requirements in the practice of assessment. My research results showed that all participants intended educating pupils towards society-dedicated, critical thinking and questioning students, thus meeting the future goals of competence requirements. Moreover, two of the participants in the study, mainly used written tests as a basis for determining final assessment grades. Another finding is that none of the participants weighted laboratory trials/ practical work in the final assessment, and all focused on summative assessment when asked whether they evaluated practical work or not. A third finding was that when the participants were told their students were elected to take an exam, this had significance for the teaching. This shows there is a reaction when participants are informed that their pupils are elected to an exam, thus leading to exam-focused teaching.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering i naturfag vg1
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record