Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvendsen, Bodil
dc.contributor.authorGaustad, Silje Hærnes
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:01Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610143
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg belyst problemstillingen: Hvilke holdninger møter lærere fra de foresatte når det gjelder lekser? For å samle inn data har jeg benyttet meg av en kvantitativ metode, mer spesifikt, spørreundersøkelse. 19 respondenter med barn på tiende trinn svarte på en rekke påstander som omhandlet deres opplevelse av barnas lekser. For å analysere datamaterialet har jeg benyttet meg av en deduktiv fremgangsmåte og analysert tallmaterialet for å si noe om omfang. Resultatene og funnene er presentert i tabeller. I teoridelen presenteres relevant teori for oppgaven. Teorien omhandler begrepet lekser, foresattes oppgave i forhold til lekser og skole, samt tilpasset opplæring knyttet til lekser. Her presenteres også en tidligere undersøkelse som omhandler foresatte og lekser, undersøkelsen er gjennomført av FUG. Oppgaven viser at majoriteten av de responderende i undersøkelsen mener at lekser bør gjøres ferdig på skolen. Videre viser oppgaven at denne holdningen er sterkt knyttet til de negative effektene som lekser fører med seg, og at de negative effektene i stor grad kan unngås ved tilpasset opplæring. Lekser som er tilpasset elevene vil skape positive holdninger mens lekser som ikke er tilpasset vil skape negative holdninger hos de foresatte.
dc.description.abstractIn this assignment I have explored the current issue: What kind of attitude does teachers get from parents regarding homework? To collect data, I used a quantitative method, more specific, a survey. 19 respondents with kids in the 10th grade answered to several claims about their perception to the children's homework. To analyze the data, I ́ve used a deductive approach and analyzed my findings to say something about the extent. The results are presented as tables. In the theoretical part I present relevant theory for the assignment. The theory part defines homework, and literature about the parent ́s part in homework and school, also specialized learning related to homework. A previous survey, concerning parents and homework which was made by FUG is also presented. The assignment shows that the majority of the respondents in the survey mean homework should be done at school. The assignment also shows that this attitude is strongly linked to the negative effect of homework. The negative effects can be avoided if the homework is more customized for the pupils. Homework customized to the pupils will create positivity, while non-customized homework will create negativity amongst parents.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForesattes holdninger til lekser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel