Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeggem, Reidun
dc.contributor.authorVaadal, Kristine Røflo
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:54Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610133
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg hvordan lærere arbeider med å tilpasse undervisningen i samfunnsfag. Oppgaven er sentrert rundt problemstillingen “Hvordan arbeider lærere med tilpasset opplæring i samfunnsfag?” Hensikten er å få innsikt i hvilke didaktiske tilpasninger lærere gjør for å følge opp prinsippet om tilpasset opplæring i samfunnsfag. Tilpasset opplæring har gjennom tidene blitt sett på som en utfordring i den norske skolen. Det er blitt snakket mye om hvordan man skal kunne gi elevene en undervisning som tar høyde for deres evner og individuelle behov. Det vil derfor være nyttig å høre lærernes egne erfaringer innenfor feltet. For å svare på problemstillingen ble det benyttet et kvalitativt intervju av to lærere som underviser i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Resultatene viser at lærerne stiller seg positive til å tilpasse undervisningen i samfunnsfag. De ser flere muligheter i et så vidt fag som samfunnsfag. Lærerne gjør flere tiltak for at elevene skal få tilpasset undervisningen etter deres evner og forutsetninger. Det blir fokusert på variasjon og elevmedvirkning som to faktorer for å tilrettelegge undervisningen på. Noen av tiltakene som blir trukket frem er nivådifferensiering, variasjon i arbeidsmetoder, læringspartnere, læringsinnhold og mengde. Utfordringene med å realisere tilpasset opplæring knyttes til utfordringer generelt i skolen.
dc.description.abstractThis assignment is about how teachers work with adapted education in social sciences. The thesis statement is: “In which ways do teachers work with adapted education in social sciences?” The purpose with this study is to see which didactic adaptions teachers use to achieve the goal in the Education Act. Adapted education has been seen as a challenge for many years. There have been discussions about how students should get their education based on their own abilities and individual needs. Therefore, it will be interesting to find out more about the teachers’ own opinions and experiences regarding that matter. To answer my thesis, I have used a qualitative interview. I have interviewed two teachers that teach in Middle school. The result shows that teachers are generally positive to practice adapted education in social sciences. They see many possibilities in social sciences, as it is a wide subject. The teachers I interviewed use different types of measures so that they are able to adapt the teaching to the students’ abilities and individual needs. Variety and complicity are two focus areas that are pulled out. Some of the measures the teachers spoke about was level differentiation, variety in methods to work with, learning partners, contents and quantity. The challenges to realize adapted education can be seen in context with general challenges in school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av læreres arbeid med tilpasset opplæring i samfunnsfag
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel