Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHumphrey, Kristoffer
dc.contributor.authorVåland, Hanna Myklebust
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:52Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610130
dc.description.abstractVariasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet, og motivasjon er en betydningsfull drivkraft for elevers læring. Jeg har i denne undersøkelsen valgt å undersøke hvordan variert undervisning i et zambisk klasserom kan føre til motivasjonsendring blant elevene, og tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan variert undervisning i det zambiske klasserommet føre til motivasjonsendring? For å drøfte problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode, og brukt observasjoner fra klasserommet, samt samtaler med og elevarbeid skrevet av tre utvalgte informanter. Resultatet av undersøkelsen viste at elevenes motivasjon kan variere og endres ut i fra type oppgave som blir gitt. Jeg har tatt utgangspunkt i Deci & Ryan (2000) sin selvbestemmelsesteori, i tillegg til teori rundt tilpasset opplæring og variasjon. Med utgangspunkt i denne teorien viser undersøkelsen at behovet for autonomi og kompetanse (Deci & Ryan, 2000) kan spille inn på hvorvidt elevene er motiverte for å sette i gang med og gjennomføre gitte arbeidsoppgaver, og at varierte oppgaver tilfredsstiller disse behovene i ulik grad. I tillegg kan typen motivasjon (indre eller ytre) endres ut i fra type oppgave og hvordan nevnte behov blir tilfredsstilt.
dc.description.abstractVariation is an important factor in order to adapt the teaching to the pupil diversity, and motivation is a significant force of drive for students’ learning. I have chosen to explore how a variated teaching practice in a Zambian classroom can lead to a change in motivation among the students. I have based my research on the thesis statement: How can a variated teaching practice in the Zambian classroom lead to a change in motivation? I have used qualitative methodology, which includes observations from the classroom, as well as dialogs with and studentwork written by three selected informants in order to discuss the thesis statement. The results of this study showed that the motivation can vary and change based on the type of given task. I have centered my research on Deci & Ryans’ (2000) self-determination theory, in addition to theory about adapted education and variation. Based on this theory, my research shows that the need of autonomy and competence (Deci & Ryan, 2000) plays a part in whether the pupils are motivated to start and complete given tasks, and that variated tasks satisfies these needs in different degrees. In addition to this, the type of motivation (internal or external) change based on the type of task and how these needs become satisfied.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVariasjon og motivasjon i et zambisk klasserom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel