Show simple item record

dc.contributor.advisorIsaksen, Gunilla Eide
dc.contributor.authorBerg, Ane Dorthe
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:48Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610121
dc.description.abstract«Hvilke kjønnsforskjeller finnes i uttrykt selvoppfatning mellom 2 jenter og 2 gutter i kroppsøvingsfaget?». Denne oppgaven inneholder en drøfting rundt denne problemstillingen knyttet til relevant teori. Det har blitt valgt en kvalitativ forskningsmetode for å forske på problemstillingen. Ved å utføre et strukturert intervju med intervjuguide (vedlegg 2) har 2 jenter og 2 gutter ved fjerde årstrinn blitt intervjuet. Spørsmålene omhandler blant annet forhold til kroppsøvingsfaget, om elevene opplever seg selv som flinke, om de føler seg sett og inkludert. Resultatene av mine funn viser at det er tydelige forskjeller mellom jenter og gutter og deres selvoppfatning. Elevene som ble intervjuet bekrefter teori angående kjønnsforskjeller og selvoppfatning generelt. Det vises at jentene synes kroppsøvingsfaget er mer krevende enn guttene. Jentene føler seg mindre sett, mindre flinke og mindre inkludert i motsetning til guttene, som ikke opplever faget som vanskelig.
dc.description.abstract"What gender differences exist in expressed self-perception between 2 girls and 2 boys in the physical education profession?". This thesis contains a discussion on this issue related to relevant theory. A qualitative research method has been chosen to research the problem. By conducting a structured interview with interview guide (appendix 2), 2 girls and 2 boys at the fourth year of school have been interviewed. The questions concern the students relationship with the physical education subject, whether the students perceive themselves as good, whether they feel seen and included. The results of my findings is showing that there are clear differences between girls and boys and their self-perception. The students who were interviewed confirm the theory of gender differences and self-perception in general. It appears that the girls think the physical education profession is more demanding than the boys. The girls feel less seen, less clever and less included, unlike the boys, who do not experience the subject as difficult.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record