Show simple item record

dc.contributor.advisorFodstad, Lars August
dc.contributor.authorKristiansen, Veronica Valle
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:54Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610075
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgavens hovedanliggende er å sammenligne hovedkarakterene i Agnar Mykles Sangen om den røde rubin og Karl Ove Knausgårds Min Kamp 5 med fokus på selvidentitet som refleksiv prosess. Den amerikanske sosiologen Anthony Giddens sine teorier om identitet i moderniteten utgjør analysens teoretiske fundament. Begge romanene er selvbiografiske verk, og for å sette verkene inn i en sammenheng, har jeg brukt teorier om selvfremstilling, performativ biografisme og dobbeltkontrakt, representert ved Arne Melberg, Jon Helt Haarder og Poul Behrendt. Analysen viser at romankarakterene Ask og Karl Ove skrives fram som to ontologisk usikre unge menn, og at årsaken til usikkerheten er å finne i karakterenes barndom og forholdet til nære omsorgspersoner. Denne usikkerheten gjør at de strever med å besvare det eksistensielle spørsmålet «hvem er jeg?», noe som igjen resulterer i angst, skam, og manglende evne til å holde sin biografiske fortelling i gang. De er så selvbevisste at det å være autentisk blir en umulighet, og dermed ender de med å føle seg utenfor det fellesskapet de begge lengter sånn etter. De forsøker begge å besvare det eksistensielle spørsmålet ved å holde seg i gang i sosiale relasjoner, men for begge er det kunstnerdrømmen som har størst innvirkning på deres selvidentitet. De identifiserer seg begge med mennesker som befinner seg i samfunnets randsone, da det samsvarer med det bruddet de ønsker å skape med etablerte konvensjoner. Analysen viser imidlertid at mens Karl Ove gjør alt han kan for å framstå som kunstner, prøver Ask å skjule denne siden av seg selv for å passe inn. For begge blir avstanden mellom levd liv og den de ønsker å være for stor, og selvidentiteten blir av den grunn svært skjør. Begge romanene har en forteller i historiens nullpunkt, og som vi som lesere vet er sammenfallende med den empiriske forfatteren. Dette setter ulike virkninger i spill, og det skjer i Mykles tilfelle en fordobling av jeget, og hos Knausgård er det snakk om en mangedobling av jeget, i og med at han kommenterer sitt eget prosjekt underveis. Hos Mykle er det et uferdig selv som blir kommentert av det noenlunde ferdige selvet, mens det hos Knausgård foregår en performativ prosess, der selvet skapes underveis i prosessen, også hos forfatteren.
dc.description.abstractSummary The main concern of this thesis is to compare the main characters of Agnar Mykle’s The Song of the Red Ruby and Karl Ove Knausgård’s My Struggle 5, focusing on self-identity as a reflexive process. The American sociologist Anthony Giddens' theories of identity in modernity constitute the theoretical foundation of the analysis. Both novels are autobiographical works, and to put the works into context, I have used theories of self-production, performative biographism and double contract, represented by Arne Melberg, Jon Helt Haarder and Poul Behrendt. The analysis shows that the novel characters Ask and Karl Ove are described as two ontologically insecure young men, and that the reason for the uncertainty is to be found in the characters' childhood and the relationship with close caregivers. This uncertainty causes them to struggle to answer the existential question "who am I?", Which in turn results in anxiety, shame, and inability to keep their biographical story going. They are so self-aware that being authentic becomes an impossibility, and thus they end up feeling outside the affiliation they both long for. They both try to answer the existential question by keeping up with social relationships, but for both it is the artist's dream that has the greatest impact on their self-identity. They both identify with people who are outside the community somehow, as it conforms the distance they want to create from established conventions. However, the analysis shows that while Karl Ove does everything he can to appear as an artist, Ask tries to hide this part of his personality to fit in. For both, the distance between the life they are living and the one they want is too great, and for that reason self-identity becomes very fragile. Both novels have a narrator that we as readers know are coincidental with the empirical author. This causes various effects, and in Mykle's case a doubling of the self takes place, and in Knausgård’s case it is a question of a multiplication of the self, since he comments on his own project along the way. With Mykle, it is an unfinished self that is commented on by the fairly finished self, while at Knausgård a performative process takes place, in which the self is created during the process, also by the author.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIdentitet i skrift - en komparativ karakteranalyse av Ask og Karl Ove i henholdsvis Sangen om den røde rubin og Min kamp 5
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record