Show simple item record

dc.contributor.advisorÅfarli, Tor Anders
dc.contributor.advisorBrøseth, Heidi
dc.contributor.authorSkarby, Siri Helena
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:16Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610030
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt hvilken effekt noens morsmål har på deres andrespråksproduksjon. Den lingvistiske strukturen jeg har fokusert på, er DP-fraser med adnominalt possessivpronomen. Nærmere bestemt posisjonen til possessivpronomenet og definittheten til kjernenomenet i slike fraser. Måten jeg har gjort dette på, er å samle inn data fra det elektroniske andrespråkskorpuset ASK. Jeg undersøkte 1717 ytringer produsert av informanter med engelsk, spansk og albansk som morsmål. Etter å ha funnet ut frekvensen av prenominalt og postnominalt possessivpronomen for hver morsmålsgruppe, og undersøkt definittheten til kjernenomenet i slike fraser, har jeg sammenlignet mønstrene fra de ulike morsmålsgruppene med hverandre og den tilsvarende frasestrukturen i morsmålet deres. I tillegg til dette har jeg kontrollert for andre variabler som innputt, typologisk nærhet, kognitiv kompleksitet og transfer fra engelsk som andrespråk. Resultatene tyder på at morsmålsinnflytelse er én av faktorene som har en betydningsfull innflytelse på andrespråksproduksjon.
dc.description.abstractIn this study I explored the effect someone’s L1 has on their L2 production. I focused on DP phrases with adnominal possessive pronouns. Specifically, the position of the possessive pronoun and the definiteness of the core noun in such phrases. I did this by collecting data from the electronical L2 corpus ASK. I examined 1 717 speech items produced by informants whose L1s were English, Spanish and Albanian. After discovering the frequency of prenominal and postnominal possessive pronouns in each L1 group and investigating the definiteness of the core noun in such phrases, I compared the patterns from the different groups with each other and with the corresponding phrasal structure in their L1. In addition to this, I have controlled for other variables such as input, typological primacy, cognitive complexity and the role of English as a second language. The results indicate that L1 influence is one of the factors that has a considerable influence on L2 production.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLandet mitt, land mitt, mitt land eller mitt landet? DP-fraser med possessivpronomen i norsk som andrespråk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record