Show simple item record

dc.contributor.advisorSupphellen, Magne
dc.contributor.authorKrogh, Håkon Leraand
dc.date.accessioned2019-08-21T14:04:01Z
dc.date.available2019-08-21T14:04:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609689
dc.description.abstractSammendrag Denne artikkelen er basert på det teoretiske rammeverket «consumer-based brand equity» som presentert av Keller. Han diskuterer grunnlaget for moderne markedsføring, merkevarebygging og viktige elementer alle markedsførere burde inkludere i sin ønskede posisjonering av deres merke. Disse er differensieringsfaktorer, paritetsfaktorer, kategorimedlemskap, målgruppe, grunner til å tro og strategiske ressurser. I denne artikkelen undersøker jeg hvordan norske bedrifter definerer og beskriver sin ønskede posisjonering, spesielt med tanke på de seks elementene nevnt ovenfor. Jeg ser også på hvilke prinsipper de bruker for å definere posisjoneringen sammen med deres selv-rapporterte kunnskapsnivå rundt disse prinsippene. Disse prinsippene er de mest brukt innenfor merkevarebygging i dag. Hvordan praktikerne faktisk jobbet med posisjonering ble så sammenlignet med den rådende teorien på området. Til slutt ble alle disse faktorene sett i forhold til profitabilitet og merkestyrke. Her ble profitabilitet eneste relevante avhengige variabel. Mange av de posisjoneringene som er samlet in i denne studien er svært korte. Noen inneholder lite informasjon og ofte rapporterer de en ønsket fremtidige situasjon. Ingen av respondentene inkluderte alle sek elementene, og så mange som 12 inkluderte ingen elementer. The mest brukte elementer var differensieringsfaktorer. Differensiering ser ut som om det er hovedfokuset til de fleste av selskapene. Altså hvordan de skal skille seg ut. Resultatene viser at kundeorienterte bedrifter har større sannsynlighet for å inkludere flere elementer fra «positioning proficiency» indeksen. Det betyr at disse bedriftene sannsynligvis inkluderer flere av disse elementene i sin posisjonering. Et viktig funn er at de selskapene som skåret høyt på elementene differensieringsfaktorer og «grunner til å tro» viste seg å være mer profitable.
dc.description.abstractAbstract The paper is based on the theoretical framework of consumer-based brand equity put forward by Keller. He discusses the foundation of modern marketing and branding and brings up certain important elements all marketers should include in their positioning of their brand. These elements are points of difference, points of parity, category membership, target market, reasons to believe and strategic resources. In this paper I examine how Norwegian businesses define and describe their desired positioning, particularly in relation to the six elements mentioned above. I also look at the principles the marketers use to define their positioning together with their reported level of knowledge of these principles. These principles are the most common and most used principles for positioning in branding today. The current theory was then used as a reference for comparison between theory and practice. Lastly, all the factors were seen in relation to brand profitability and brand strength. In this paper brand profitability was the only relevant dependent variable. Many of the positioning statements gathered in this study are very short. Some contain little information and often only report a desired future situation for the company. None of the respondents included all six of the elements, and as many as 12 included none of them. The most common element was points of differentiation. Differentiation seemed to be the focus of most of the companies. Hence they mostly focused on being different from the competition. The results show that consumer-oriented companies are more likely to score higher on positioning proficiency. In other words, they include more of the six elements mentioned above. An important finding is that the companies that scored higher on the position proficiency elements, points of differentiation and reasons to believe are therefore shown to be more profitable in this study.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEr norske bedrifter gode på merkeposisjonering? En analyse av formelle posisjoneringer og effekter på lønnsomhet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record