Show simple item record

dc.contributor.advisorBecker, Mike Denis
dc.contributor.authorMyhrsveen, Eirik Haugland
dc.contributor.authorNyrnes, Anders Quist
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:49Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609684
dc.description.abstractProblemstillingen vår for denne semesteroppgaven var å finne kursmålet for Entra ASA. Problemstillingen blir løst ved benyttelse av offentlig tilgjengelig informasjon, og framgangsmåter vi har lært i andre fag innenfor studieretningen vår. Oppgaven vår starter med en presentasjon av selskapet Entra ASA, deres virksomhet og bransjen de opererer i. Verdsettelsen vi gjør av selskapet starter med en strategisk analyse, hvor vi ser på Entras interne styrker og svakheter, samt deres eksterne muligheter og trusler. Under den interne analysen velger vi å ta i bruk VRIO-modellen, som er et nyttig verktøy for å vurdere Entras fysiske og finansielle ressurser. Vi legger spesielt stor vekt på de eksterne og makroøkonomiske forholdene. Her tar vi i bruk modeller som Porters five forces, PESTEL-modellen og SWOT-analyse. I oppgaven foretar vi også en regnskapsanalyse som belyser Entra ASA sin posisjon i markedet historisk sett. Her ser vi på en rekke ulike nøkkeltall, som vi beregner fra 2013 til 2017. Når vi regnet ut avkastningskrav fikk vi et uforholdsmessig lavt tall. Vi velger derfor å sette vårt avkastningskrav til 6 %, som skal kunne gjenspeile den større risikoen forbundet på lang sikt (Nærmere forklart under avkastningskrav). Basert på vår strategiske analyse og regnskapsanalyse blir vi i stand til å estimere de fremtidige frie kontantstrømmene til egenkapitalen. På verdsettelsesdelen brukte vi kontantstrømmodellen, dividendemodellen og multippelanalyse for å finne aksjekursen. Vi estimerte framtidig regnskap og brukte diverse multipler for Entra og andre sammenlignbare selskaper. Deretter gjorde vi en sensitivitetsanalyse for å se hvordan ulike faktorer påvirker aksjekursen. Denne analysen viste at aksjen var veldig sensitiv for endringer i WACC og veksten, noe som var overraskende med tanke på at næringsbyggbransjen som helhet ikke er særlig volatil. På bakgrunn av våre analyser har vi kommet fram til et kursmål på 150,4 og ser dermed en oppside på 14,5 % fra verdien (08.04.2019) som var 130,4.
dc.description.abstractOur issue for this term paper was to find the price target for Entra ASA. The issue is solved by using publicly available information, and procedures we have learned in other subjects within our field of study. Our task starts with a presentation of the company Entra ASA, their business and the industry they operate in. The valuation we make of the company starts with a strategic analysis, where we look at Entra's internal strengths and weaknesses, as well as their external opportunities and threats. During the internal analysis, we choose to use the VRIO model, which is a useful tool for assessing Entra's physical and financial resources. We place particular emphasis on the external and macroeconomic conditions. Here we use models such as Porters five forces, the PESTEL model and SWOT analysis. In our task, we also carry out an accounting analysis that highlights Entra ASA's position in the market historically. Here we look at a number of different key figures, which we calculate from 2013 to 2017. When we calculated yield requirements, we got a disproportionately low number. We will therefore set our return requirement at 6%, which should reflect the greater risk associated with long-term future. Based on our strategic analysis and accounting analysis, we are able to estimate the future free cash flows to equity. On the valuation part, we used the cash flow model, the dividend model and multiple analysis to find the share price. We estimated future accounts and used various multiples for Entra and other comparable companies. Then we did a sensitivity analysis to see how different factors influenced the stock price. This analysis showed that the stock was very sensitive to changes in the WACC and growth, which was surprising considering that the commercial building industry as a whole is not particularly volatile. Based on our analyzes, we have reached a price target of 150.4 and thus see an upside of 14.5% from the value (08.04.2019) which was 130.4.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSemesteroppgave Entra ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record