Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKolsaker, Kjell
dc.contributor.authorKlefstad, Ragnhild
dc.contributor.authorHøiby, Synne Elise
dc.contributor.authorNæss, Una Charlotte
dc.date.accessioned2019-06-30T14:00:12Z
dc.date.available2019-06-30T14:00:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602888
dc.description.abstractRapporten ser på fortjenesten ved å benytte et termisk energilager for å redusere faktureringen av fjernvarme for næringskunder. En akkumulatortank er blitt benyttet for å se om det kan være lønnsomt. Dette er gjort med utgangspunkt i problemstillingen: Hva er det økonomiske potensialet ved å optimalisere forbruket av fjernvarme? Det skal fokuseres på eksisterende bygg uten at det går utover komforten til brukerne. Det er gjennomført en litteraturstudie om termisk energi, akkumulatortanker, fjernvarmesystemer og fakturering av fjernvarme. For å svare på problemstillingen er det utarbeidet en optimaliseringsmodell. Den tar utgangspunkt i et effektkutt som gir en ny verdi for den største effekttoppen. Ved å gjøre et slikt kutt må volumet av akkumulatortanken beregnes for hvor mye varmeenergi som må flyttes. Modellen er benyttet til å beregne besparelsen som er mulig å oppnå ved å installere en akkumulatortank på Øya Helsehus og Energibygget. Modellen viser at et like stort kutt vil være lønnsomt for begge byggene, selv om Øya Helsehus har en effekttopp på 700 kW og Energibygget kun har en effekttopp på 200 kW. Det er konkludert med at det handler ikke bare om størrelsen på effekttoppen, men mest av alt om formen og hvilken prisklasse i effektleddet den ligger i. For et bygg med lavt energiforbruk og en kurve som er spiss, som vil si at bygget har et ujevnt forbruk, vil gi de beste forutsetningene for installering av en akkumulatortank. For et bygg med høyt energiforbruk og et jevnt forbruk vil det ikke være like lønnsomt med installasjon av en akkumulatortank, men det kan fortsatt være lønnsomt.
dc.description.abstractThe report looks into the possible profits by using a thermal energy storage to reduce the cost of district heating, an accumulator tank has been used to examine if it can be profitable. The intention of the report is to answer the following: What is the economic potential of optimizing the consumption of district heating? The focus being on existing buildings without compromising the comfort of the users. A literature study has been conducted on thermal energy, accumulator tanks, district heating systems and district heating billing. To answer the intention, an optimization model has been created. It is based on the cut of power that gives a new value for the largest peak power. The volume of the corresponding accumulator tank is calculated for the amount of heat energy that must be moved. The model is used to calculate the savings that can be achieved by installing an accumulator tank at Øya Helsehus and Energibygget. The model shows that an equally large cut will be most profitable for both buildings, even though Øya Helsehus has a peak power of 700 kW and Energibygget only has a peak power of 200 kW. It has been concluded that it is not just about the size of the peak power, but most of all about the shape and the price range it is located in. For a building with uneven energy consumtion, which is shown by a low energy consumption and a uneven curve, will provide the best conditions for installing an accumulator tank. It will not be as profitable to install an accumulator tank for a building with high energy consumption and an even consumption. A building with less than optimal conditions can still profit from the installation of an accumulator tank.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePotensialet for optimalisering av fjernvarmeforbruk i eksisterende bygg
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel