Show simple item record

dc.contributor.advisorNervik, Bjørn
dc.contributor.author10031
dc.contributor.author10019
dc.date.accessioned2019-06-29T14:00:10Z
dc.date.available2019-06-29T14:00:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602884
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan e-handelen har påvirket kundenes kjøpsatferd og hvordan denne nye handelsformen har påvirket utviklingen i kjøpesenterbransjen. Vi var spesielt interessert i hvordan dette har påvirket utviklingen og fremtidige satsninger for kjøpesentrene under Olav Thon Gruppen. I første del av oppgaven tok vi for oss relevant teori, for så å samle inn sekundær- og primær data som kan hjelpe oss med å få en forståelse for utviklingen av detaljhandelen, netthandelen og kjøpsatferden i Norge. Studien ble gjennomført med en kvalitativ metode ved bruk av relevante artikler og rapporter, og til slutt ved hjelp av et dybdeintervju med utviklingssjef Dag Helge Setekleiv i Olav Thon Gruppen. Setekleiv innehar kunnskap om kjøpesentrene i Thon på et ledelsesnivå og kunne derfor gi oss et unikt innblikk i deres kjøpesentre og deres planer for fremtidig utvikling og satsinger. Videre i oppgaven har vi diskutert hvordan datainnsamlingen er knyttet til vår aktuelle problemstilling, slik vi kunne få et helhetlig overblikk over temaet. Avslutningsvis ble det presentert ulike forbedringstiltak som kjøpesentrene også kan iverksette for å stålsette seg for fremtiden. Funnene under oppgaven ble så lagt frem i en konklusjon for hvordan e-handelens innflytelse har påvirket kjøpesentrenes utvikling.
dc.description.abstractThe purpose of this task was to investigate how e-commerce has affected customers' purchasing behaviour and how this new form of trade has affected the development in the shopping centre industry. We were particularly interested in how this has affected the development and future investments for the shopping centres under the Olav Thon Group. In the first part of the thesis we collected relevant theory, we then collected secondary and primary data that could help us gain an understanding of the development of retail, e-commerce and purchasing behaviour in Norway. The study was conducted with a qualitative method using relevant articles and reports, and finally using an in-depth interview with development manager Dag Helge Setekleiv in Olav Thon Group. Setekleiv has knowledge of the shopping centres under Thon at a management level and could therefore give us a unique insight into their shopping centres and their plans for future development and investments. Furthermore, in the thesis we have discussed how the data collection is related to our current problem, so that we could have a holistic overview of the topic. Finally, various improvement measures were presented, which the shopping centres can also implement to steel themselves for the future. The findings during the assignment were then presented in a conclusion for how e-commerce's influence has affected the shopping centres’ development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremtidens kjøpesenter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record