Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorReitan, Ingrid
dc.contributor.authorFølstad, Ingvild
dc.contributor.authorStorrø, Julie
dc.contributor.authorHollingen, Marie
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:53Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601103
dc.description.abstractVi har i denne semesteroppgaven gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet i Rema 1000. Rema 1000 AS driver virksomhet både i Norge og i Danmark og eies av Reitangruppen. De rendyrker sin visjon med franchising som organisasjonsform. Vi vil starte med å presentere tema og problemstilling i oppgaven, deretter vil vi presentere bedriften. I kapittel 2 kommer vi inn på teori som benyttes gjennom oppgaven. Teorien vi benytter dreier seg i hovedsak om regnskapsanalyse og beregning av nøkkeltall. Deretter har vi i kapittel 3 gjort rede for de ulike metodene og valgene vi har tatt underveis i oppgaven. Vi begrunner metodevalg og hvordan dette kan ha påvirket våre resultater i analysen. I kapittel 4 har vi analysert og kommentert alle nøkkeltallene vi har beregnet for Rema 1000 Fuglset. Dette er hoveddelen i oppgaven. Her har vi fått en oversikt over alle nøkkeltallene og deres utvikling gjennom tidsperioden. Deretter sammenlignet vi tallene for Rema 1000 Fuglset og Rema 1000 Elgeseter. Her fikk vi se at de to butikkene hadde ulik utvikling i lønnsomhet. For Rema 1000 Fuglset gikk lønnsomheten ned i 2017, i etterkant av lanseringen av bestevenn-strategien, mens hos Rema 1000 Elgeseter holdt den seg relativt stabil gjennom hele tidsperioden. Avslutningsvis i analysen har vi sammenlignet enkelte tall for lønnsomhet for Rema 1000 Fuglset og Elgeseter mot henholdsvis Kiwi Romsdal og Nordmøre og Kiwi Midt-Norge for å få et bilde på bransjen og konkurransesituasjonen. Her så vi tydelig at Rema 1000 og Kiwi er konkurrenter som hele tiden stjeler markedsandeler fra hverandre.
dc.description.abstractIn this study we have conducted an accounting analysis of Rema 1000 with profitability as our main focus. Rema 1000 AS operates in both Norway and Denmark, and is owned by the Reitan group. They cultivate their vision by using franchising as their organizational form. We will start by presenting the theme and research question in the assignment, then we will present the company. Chapter 2 covers the theory and is mainly centered on accounting analysis and calculation of key financial figures. In chapter 3 we have explained the various methods and choices we have made throughout the research. We justify our methodological choices and explain how these may have affected our results. In Chapter 4 we have analyzed and commented all the key figures we have calculated for Rema 1000 Fuglset. This is the main part of the assignment. Here we got an overview of all the key figures and their development through the period. Additionally, we compared the key financial figures of Rema 1000 Fuglset and Rema 1000 Elgeseter. Interestingly, we observe that the two stores have experienced different profitability developments. Rema 1000 Fuglsets ́ profitability declined in 2017, after the launch of the best friend strategy, while Rema 1000 Elgeseter remained relatively stable throughout the period. Finally, we compared some of the profitability figures of Rema 1000 Fuglset and Elgeseter with Kiwi Romsdal and Nordmøre and Kiwi Central Norway. This was done to get a picture of the industry and the competition in the market. The figures clearly showed that Rema 1000 and Kiwi are competitors who constantly compete for the market shares.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet for Rema 1000 AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record