Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJacobsen, Åse
dc.contributor.authorVikan, Fredrik
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:48Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601101
dc.description.abstractInnledningsvis i denne oppgaven presenteres den observerte bedriften. Under denne presentasjonen blir det gjort rede for bedriftens geografiske tilhørighet, virksomhet og struktur. Deretter beskrives bransjen bedriften opererer i. Her gis et innblikk i markedet, kundene og konkurrentene. Oppgavens innledning avsluttes med en kortfattet presentasjon av oppgavens problemstilling og funn gjort i undersøkelsen. Videre fremstilles teori som aktualiseres under analysene i undersøkelsen, herunder nøkkeltallsanalyse og prosessanalyse. I kapittelet om oppgavens metodologiske tilnærming blir det gjort rede for hvilke kvalitative undersøkelsesmetoder som er benyttet i analysene, og eventuelle fordeler og ulemper ved hver respektive metode. Følgelig blir også potensielle trusler mot undersøkelsens validitet og reliabilitet drøftet. I oppgavens analysekapittel blir det i første omgang gjennomført en nøkkeltallsanalyse for å beskrive den observerte periodens utvikling. I neste omgang foretas det en prosessanalyse med hensyn på et bestemt utfall i utviklingen. Herunder presenteres analysen med den hensikt å skille mellom bedriftens inntekter, kostnader og investeringer, alle kritiske momenter i beskrivelsen av bedriftens lønnsomhet. Avslutningsvis er et eget kapittel dedikert til diskusjon og konklusjon, hvor det blir argumentert for bakgrunnen til analysenes utfall.
dc.description.abstractInitially in this assignment the observed company is presented. Here are the company’s geographical location, business and structure explained. Then, the industry in which it operates is described. Here we get an insight into the market, customers and competitors. The assignment’s introduction ends with a brief presentation of its main issue and the findings in the analysis. Futhermore, theory is presented which is actualized during the analyzes, including figures analysis and process analysis. In the chapter on the methodlogical approach, the qualitative examination methods used in the analyzes, and possible advantages and disadvantages, are explained. Potential threats to the validity and reliability of the investigation are also discussed. In the analysis chapter the figures analysis and the process analysis are separated. The reason for this is to examine a particular outcome of the company’s profitability, with regard to its income, costs and investments. Lastly, a separate chapter is dedicated to discussion and conclusion, where it is argued for the background of the analyzes’ outcome.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Vikans Gartneri AS
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel