Show simple item record

dc.contributor.advisorHovedveileder: Angelo, Elin
dc.contributor.advisorMedveileder: Heide, Anne-Lise
dc.contributor.authorUhre, Kristin
dc.date.accessioned2019-05-25T14:00:42Z
dc.date.available2019-05-25T14:00:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598819
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ, hermeneutisk-fenomenologisk studie, basert på deltakendeobservasjon, loggbøker skrevet av- og intervju med tre førsteårs barnehagelærerstudenter i den perioden de har hatt musikkundervisning og påfølgende praksis i barnehagen. Med en narrativ inngang søker jeg å identifisere og formidle aspekter ved undervisning og praksis som har betydning for utviklingen av et profesjonelt selv som rommer et musisk agentskap. Innledningsvis har jeg knyttet prosjektet mitt til tidligere forskning innen musikk i lærer- og barnehagelærerutdanning, musikk i barnehagen, samt profesjonsforståelser. Videre har jeg etablert en forståelse av identitetsforming som et narrativt (Ricoeur, 1988; Polkinghorne, 1988) prosjekt, formet at kultur, kontekst, kunnskap, erfaringer, ideal og sosiale samspill. Selvet forstås i denne avhandlingen som en både formelig og uformelig kjerne i en struktur av identitetsprosjekter. Agentskap forstås som en kraft i prosessen med å forme et selv. Gjennom en tematisk analyse har jeg identifisert tre aspekter fra undervisningen, og to aspekter fra praksis, som presenteres via fire meningstette narrativer. Funn fra denne undersøkelsen tyder på at studentene, i løpet av undervisningsperioden, er på veg til å forme et profesjonelt selv med et musisk agentskap, men at de er prisgitt praksislærer og praksisbarnehagen for å støtte opp om denne prosessen.
dc.description.abstractThis master thesis is a qualitative, hermeneutic-fenomenological study based on observations, interviews and diarries from first-year kindergarten teachers undergoing a period in wich they learning to do and teach music, and a period og practice in a kindergarten. Using a narrative approach, i seek to identify and present acpects from education and practice wich are important in the process of creating a professional identity containing a musical agency. Initially, I have attached my project to previous research in music in teacher education and kindergarten teacher education, music in kindergartens, as well as professional understanding. Furthermore, I have established an understanding of identity and self as a narrative project, shaped as culture, context, knowledge, experience, ideal and social interaction. (Ricoeur, 1988; Polkinghorne, 1988). The self is understood in this thesis as a both formal and informal core in a structure of identity projects. Agency is understood as a force in the process of forming a self. Through a thematic analysis, I have identified three aspects of teaching, and two aspects of practice presented through four narratives. Findings from this inquiry indicate that the students, during the teaching period, are about to form a professional self with a music agency, but they still relay on the knowledge practice teacher and practice kindergarten to support this process.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarnehagelærerstudenters utvikling av selvforståelse som musiske agenter i barnehagen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record