Show simple item record

dc.contributor.advisorRise, Marit By
dc.contributor.authorLøken, Hanne Sofie
dc.date.accessioned2019-05-25T14:00:19Z
dc.date.available2019-05-25T14:00:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598806
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Pasienter med sammensatte lidelser utgjør en betydelig helseutfordring i samfunnet. Det er sammenheng mellom det sammensatte symptombildet og traumeerfaring fra oppveksten. Det finnes så langt lite forskning på behandlingen denne pasientgruppen får fra Norsk psykomotorisk fysioterapi. Formålet med studien er å utforske hvordan psykomotoriske fysioterapeuter beskriver at de tilnærmer seg pasienter med traumeerfaring og sammensatte lidelser. Design: Kvalitativt fenomenologisk hermeneutisk design. Metode: Seks psykomotoriske fysioterapeuter deltok i individuelle semistrukturerte dybdeintervjuer. Datamaterialet ble analysert etter prinsipper om systematisk tekstkondensering. Resultat: Psykomotorikerenes perspektiv på hvordan de mener at de bidrar i behandlingstilnærmingen, omhandlet tre erfaringsnære hovedtema: behandlingsmodaliteter (I), relasjonelle faktorer (II) og helhetlig perspektiv (III). Undertemaene var: kroppsbevissthet og kunnskapsformidling (I) , tillit/ trygghet i relasjonen og utforskende tilnærming (II) samt helhetlig forståelse og tverrfaglig samarbeid (III). Konklusjon: Psykomotorikerene beskriver at de kan bidra med pasientens opplevelse av økt kroppsbevissthet, med trygghet og tillit i relasjonen og bidra til et helhetlig forståelsesgrunnlag i tverrfaglig sammenheng. Et vanskelig fagspråk kan angivelig være en utfordring for god kommunikasjon i tverrfaglig samarbeid. Nøkkelord: Norsk psykomotorisk fysioterapi, allostatisk overlast, traume, sammensatte lidelser.
dc.description.abstractBackground and purpose: Patients suffering from complex chronic disease is an increasing health problem in todays society. Research has shown associations between chronic pain syndromes and adverse childhood experiences. There is a lack of scientific studies assessing how these patients are treated by psychomotor physiotherapists. This study explored how psychomotor physiotherapists approach this group of patients. Design: A qualitative phenomenological hermeneutic study design. Method: Individual semi-structured in-depth qualitative interviews with six specialists in Norwegian psychomotor physiotherapy. Systematic text condensation as analyzing method. Results: This research highlights the therapists perspective and what they believe to be contributing with to the treatment approach. The results points toward the following main topics: treatment methods (I) relational factors (II) and holistic perspective (III). Subgroups are: body awareness and knowledge dissemination (I), safety/ trust in the relation and an explorative approach (II) and holistic understanding and interdisciplinary collaboration (III). Conclusion: The specialists believe that Norwegian psychomotor physiotherapy may contribute to increased body awareness, safety and trustworthiness in the patient-therapist relation and to a holistic approach towards the patients health issues in a multidisciplinary collaboration. MeSH-terms: Norwegian psychomotor physiotherapy, allostatic overload, adverse childhood experiences, chronic pain syndrome.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNår smertebildet er sammensatt: Psykomotorisk fysioterapi til mennesker med traumeerfaring - En kvalitativ intervjustudie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record