Show simple item record

dc.contributor.advisorGlavee-Geo, Richard
dc.contributor.authorArsalan, Muhammad
dc.contributor.authorAdhikari, Subash
dc.date.accessioned2019-05-24T14:00:31Z
dc.date.available2019-05-24T14:00:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598705
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne undersøkelsen er å analysere forsyningskjedekonstruksjonene som definerer samlet fastfasthet i en organisasjon, ved hjelp av norske organisasjoner som empirisk innstilling. Forskningsspørsmålene som skal besvares er: Hvordan vurderer en organisasjons robusthet? Hvordan svarer ulike konstruksjoner av forsyningskjeden på forstyrrelser? Til slutt, hva er rollen som disse konstruksjonene i forsyningskjeden spiller for å definere motstandskraft i en organisasjon? Design / metode / tilnærming: Spørreskjemaer ble utviklet og administrert til 123 veileder eller over nivåansatte i norske organisasjoner. Statistisk pakke for samfunnsvitenskap (SPSS versjon 22) ble brukt til å analysere resultatene. Standard lineære regresjonsanalyser, kollinearitetsstatistikk og Pearson korrelasjonskoeffisienter ble også beregnet for å finne ut hvilken av de antecedenter som mest påvirker fast motstandskraft. Funn: Funnene i denne studien indikerer at forsyningskjedenes forstyrrelse orientering, informasjonskvalitet, miljø usikkerhet, kunde ytelse og miljøprestasjon påvirker fast motstandskraft mest. Forstyrrelser i forsyningskjeden var den mest innflytelsesrike konstruksjonen av forsyningskjeden. I tillegg ble det utviklet fire interaksjonsbetingelser for å finne kombinasjonskonstruksjoner på den faste motstanden. Alle fire interaksjonsvilkårene påvirket den faste motstanden. Forskningsbegrensninger: Hovedbegrensningen i denne studien var bare basert på den norske organisasjonens virksomhet i Norge. Dette førte til mer konsentrasjon på flertallet av interne forsyningskjedekonstruksjoner av organisasjonene i stedet for eksterne konstruksjoner av forsyningskjeden som politisk ustabilitet. Praktiske implikasjoner: Resultatene av denne studien kan brukes av ansatte på veiledningsnivå for å takle forstyrrelser. Det kan også brukes av toppleder til å utforme strategier og implementere strategiene gjennom hele forsyningskjeden til organisasjonen. Nøkkelord: Fast motstandskraft, Konstruksjoner av fast robusthet, Konstruksjoner av forsyningskjeden, Forsyningskjedenes forstyrrelser og fast robusthet, Rolleforstyrrelser i fast robusthet.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this research is to analyse the supply chain constructs that define overall firm resilience of an organization, using the Norwegian organizations as an empirical setting. The research questions to be answered are: How to assess the resilience of an organization? How do various constructs of supply chain respond to disruptions? Finally, what is the role played by these constructs of supply chain in defining resilience of an organization? Design / methodology / approach: Questionnaires were developed and administered to 123 supervisor or above level employees in Norwegian organizations. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS version 22) was used to analyse the results. Standard linear regression analyses, collinearity statistics and Pearson’s correlation coefficients were also calculated to find out which of the antecedents most influence firm resilience. Findings: The findings of this study indicate that supply chain disruption orientation, information quality, environment uncertainty, customer performance and environment performance influence firm resilience the most. Supply chain disruption orientation was the most influential construct of supply chain. Also, four interaction terms were made to find combination constructs influence on the firm resilience. All four interaction terms were influencing the firm resilience. Research limitations: The main limitation of this study it was just based on the Norwegian organization’s operations in Norway. This led to more concentration on majority of internal supply chain constructs of the organizations rather than external constructs of supply chain like political instability. Practical implications: The findings of this study can be used by supervisor level employees to tackle disruption. It can also be used by top manager to devise strategies and implement the strategies throughout the supply chain of the organization. Keywords: Firm resilience, Constructs of firm resilience, Constructs of supply chain, Supply chain disruption and firm resilience, Role of disruption in firm resilience.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFirm Resilience: The Role of Supply Chain Constructs in Defining Firm Resilience.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record