• Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudie 

   Arnesen, Julie Synnøve; Strøm, Knut Henrik; Bønaa, Kaare Harald; Wiseth, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   BAKGRUNN Hjerteinfarkt med ST-elevasjon behandles med reperfusjon, enten med primær perkutan koronar intervensjon (PCI) eller med trombolytisk behandling. Behandlingsvalg avhenger av transporttid til nærmeste PCI-senter. ...
  • Bruk av ultralydapparat i lommeformat ved karkirurgi 

   Fagertun, Henriette; Våpenstad, Cecilie; Brekken, Reidar; Dahl, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Ultralyd er mye brukt innen karkirurgi. Sammenlignet med konvensjonelle ultralydapparat har lommeultralydapparat begrenset funksjonalitet, men er billigere og enkle å bære med seg. Hensikten med studien var å ...
  • Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak 

   Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Myrstad, Christian; Mellingsæter, Marte; Wang-Hansen, Marte Sofie; Neerland, Bjørn Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig ...
  • Does a history of cardiovascular disease or cancer affect mortality after SARS-CoV-2 infection? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • En kvinne i 40-årene som brukte vanedannende legemidler i svært høye doser 

   Heldal, Anne Taraldsen; Aamo, Trond Oskar; Frost, Joachim (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   En kvinne i 40-årene fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser som viste seg å skape utfordringer i det videre behandlingsforløpet.
  • Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid 

   Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Enkelte pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid gir uttrykk for selvmordsplaner eller utfører alvorlige selvmordsforsøk. I denne situasjonen reises utfordrende etiske spørsmål. Er det rett med ...
  • Fylkesvise forskjeller i forskrivning av klozapin 

   Schou, Morten Brix; Drange, Ole Kristian; Sæther, Sverre Georg (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   BAKGRUNN Nasjonale retningslinjer anbefaler å tilby klozapin til pasienter med schizofreni etter to mislykkede forsøk med andre antipsykotiske legemidler. En av hovedmålsettingene med innføringen av pakkeforløp i psykisk ...
  • Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.
  • Hjemmefødsler innebærer unødvendig risiko 

   Nordseth, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Hjerneslag i Norge 2015-16 - behandling og resultater 

   Varmdal, Torunn; Indredavik, Bent; Phan, Ailan; Fjærtoft, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN I Norge er hjerneslagbehandlingen desentralisert, og pasienter med hjerneslag blir behandlet ved 50 sykehus. Vi har kartlagt slagbehandlingen ved sykehusene og sammenstilt dette med data fra Norsk hjerneslagregister ...
  • Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • Implantasjon av hjertestartere ved St. Olavs hospital 2006–15 

   Nyman, Fred Mathias; Molaug, Ina Charlotte; Næss, Anne Marte; Espeland, Torvald; Loennechen, Jan Pål; Mjølstad, Ole Christian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Implantasjon av hjertestarter (implantable cardioverter defibrillator, ICD) er etablert behandling hos pasienter med høy risiko for plutselig hjertedød. Studiens formål var å kartlegge pasientkarakteristika, ...
  • Klinisk MR-spektroskopi av hjernen 

   Sitter, Beathe; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Larsson, Henrik Bo W.; Kvistad, Kjell Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-spektroskopi for de sykdommene ...
  • Kraftig stigning i kreatinkinase etter intensiv trening 

   Pedersen, Eskild Skov; Tengesdal, Sindre; Radtke, Maria; Langlo, Knut Asbjørn Rise (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   BAKGRUNN Treningsindusert rabdomyolyse er en stadig hyppigere årsak til innleggelse i sykehus og er mye omtalt i mediene. Den reelle forekomsten av tilstanden er ukjent. Vi ønsket å undersøke endring i kreatinkinase (CK) ...
  • Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter 

   Eng, Hanna Maria; Bie, Rolf Bruun; Skjulsvik, Anne Jarstein; Pedersen, Anne Gro; Alfsen, G. Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Medisinske obduksjoner er sjelden gjenstand for kvalitetssikring. Vi har undersøkt kvaliteten av obduksjonsrapporter i Norge og vurdert innvirkningen av feil på dødsårsaksstatistikken. MATERIALE OG METODE Hver ...
  • Long-term follow-up after surgery for atrial fibrillation with concomitant open heart surgery 

   Andersen, Knut Sverre; Grong, Ketil; Hoff, Per-Ivar; Waba, Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Pasienter med atrieflimmer/flutter som skal gjennomgå en åpen hjerteoperasjon, kan behandles med ablasjon av arytmogene foci under samme inngrep. Sinusrytmen gjenopprettes hos de fleste på kort sikt, men ...
  • Omskjæring hos kvinner bosatt i Norge – konsekvenser og behandling 

   Taraldsen, Sølvi; Owe, Katrine Mari; Bødtker, Anne Sejersted; Bjørntvedt, Ida Waagsbø; Eide, Birgitte; Hagemann, Cecilie Therese; Øian, Pål; Vangen, Siri; Sørbye, Ingvil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Poliklinikktilbud for kvinner som har gjennomgått omskjæring finnes ved syv norske sykehus. I vår studie presenteres symptomer, funn og behandling hos kvinner som ble undersøkt ved poliklinikkene i perioden ...
  • Pasienttilstrømming i et akuttmottak i påvente av covid-19-pandemien 

   Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Næss-Pleym, Lars E.; Dale, Jostein; Laugsand, Lars Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Akuttmottaket i Trondheim har forberedt seg på storinnrykk av pasienter smittet med sars-CoV-2-virus. I en studie sammenlignet vi pasienter i akuttmottaket de første ukene av pandemien i Norge (uke 11 og uke 12) ...
  • Pragmatiske studier – hva er det? 

   Lyngbakken, Magnus Nakrem; Paulsen, Aksel; Sethupathy, Ashwini; Hesselberg, Øyvind; Grimsgaard, Sameline; Hagen, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Rettighetsvurdering og kvalitet på henvisninger - grad av samsvar mellom fire smertesentre 

   Stedenfeldt, Mona; Kvarstein, Gunnvald; Schjødt, Borrik; Johansen, Aslak; Berntsen, Anne Gina Schie; Brautaset, Astrid; Halsteinli, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Langvarige smerter er et utbredt helseproblem. De fire regionale tverrfaglige smertesentrene i Norge mottar årlig ca. 5 000 henvisninger fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Et likeverdig tilbud tilsier at ...