Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvald
dc.contributor.authorKalvenes, Thomas
dc.date.accessioned2019-03-05T06:55:19Z
dc.date.available2019-03-05T06:55:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588594
dc.description.abstractHensikten med studien er å oppnå større innsikt i hvordan relasjoner i tverrfaglige team påvirker den enkeltes opplevelse av samhandling og kunnskapsdeling, og hvordan man kan skape fremdrift og innovasjon i tverrfaglige team. Oppgavens problemstilling er: Hvordan påvirker relasjonene i det tverrfaglige teamet den enkeltes opplevelse av samhandling og kunnskapsdeling, og hvordan skape fremdrift og innovasjon i tverrfaglige team? Datamaterialet ble samlet inn ved bruk av Q-metode. Det var i alt 20 deltakere fra tre forskjellige tverrfaglige team som gjennomførte sorteringen. Det ble sortert 48 utsagn som omhandlet samarbeid i tverrfaglig team med spesielt fokus på relasjon, samhandling og kunnskapsdeling. Utsagnene ble konstruert med utgangspunkt i relevant teori og kommunikasjon rundt temaene fra et av de tverrfaglige teamene. Datamaterialet ble analysert i PQmethod og resulterte i tre faktorsyn. De tre faktorsynene er: faktor 1: «Et teamsamarbeid preget av gjensidighet, tillit og «collaboration», faktor 2: «Et ønske og behov for hjelp- erkjennelsen av et utfordrende teamsamarbeid», faktor 3: «Hjelpsom hjelp i teamsamarbeidet- nærmere en gjensidig relasjon». Faktorene er diskutert med utgangspunkt i relevante funn og teori. Oppgaven viser at F1 opplever et teamsamarbeid basert på en gjensidig relasjon og tillit, som skaper tett samhandling og kunnskapsdeling. F2 ønsker derimot mer hjelp og involvering i teamet og erkjenner at det tverrfaglige teamsamarbeidet ikke fungerer så godt, fordi man ikke får skapt interaksjon og kunnskapsdeling. F3 opplever derimot at kombinasjonen mellom avhengighet og uavhengighet skaper både samhandling og kunnskapsdeling- de virker å være nærmere en gjensidig relasjon. Resultater fra denne studien indikerer at relasjonsdimensjonen, og da spesielt den gjensidige relasjonen, kan ha betydning for samhandling og kunnskapsdeling, som både skaper fremdrift og innovasjon i tverrfaglige team. ii iii Abstract The purpose of this study is to gain insight into how relationships in interdisciplinary teams affect the individual's experience of interaction and knowledge sharing, and how this can be best utilized to promote progress and innovation. The research question in the assignment is: How do relationships in the interdisciplinary team affect the individual's experience of interaction and knowledge sharing, and how to create progress and innovation in interdisciplinary teams? The data was collected using Q-method. There was a total of 20 participants from three different interdisciplinary teams who completed the sorting. 48 statements were sorted that were about cooperation in interdisciplinary teams, with special focus on relations, interaction and knowledge sharing. The statements were constructed based on relevant theory and communication about the topics from one of the interdisciplinary teams. The data was analyzed using the PQ method and resulted in three factors. The three factors are factor 1: «A teamwork characterized by mutual relationship, trust and collaboration», factor 2; «A wish and need for recognition- a challenging team collaboration» factor 3; « Helpful assistance in the team collaboration- closer to a mutual relationship». The factors are discussed based on relevant findings and theory. The study shows that F1 experiences teamwork based on a mutual relationship and trust, which creates close interaction and knowledge sharing. F2, on the other hand, wants more help and involvement in the team, and acknowledges that the collaboration in the team is not working satisfactorily, because interaction and knowledge sharing are not created. F3 experiences that the combination of dependence and independence creates both interaction and knowledge sharing, F3 seems to be closer to a mutual relationship. The results from this study indicate that the relationship dimension, and especially the mutual relationship, can affect interaction and knowledge sharing, and so create both progress and innovation in interdisciplinary teams.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectRådgivingsvitenskapnb_NO
dc.titleSamarbeid i tverrfaglige team - En q-metodologisk studie om relasjon, samhandling og kunnskapsdelingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record