Show simple item record

dc.contributor.advisorRasmussen, Bente
dc.contributor.authorFengås, Frida Emilie Tviberg
dc.date.accessioned2019-02-14T08:26:20Z
dc.date.available2019-02-14T08:26:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585357
dc.description.abstractTemaet for denne masteravhandlingen er målinger i en liten, lokal sparebank. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan bruken av målinger oppleves både fra de ansattes og ledelsens perspektiv. Studien tar sikte på å undersøke hvordan målinger påvirker de ansattes motivasjon, hvordan ledelsen kan bruke målinger som et styringsverktøy for å holde seg konkurransedyktige i et ustabilt og stadig endrende marked, samt hvorvidt bruk av målinger virker individualiserende. Temaet belyses gjennom bruk av organisatoriske endringsperspektiver, teori om styringsformer og ulike aktørperspektiver. Målinger er et styringsverktøy som er hyppig brukt innenfor finanssektoren, og er et svært dagsaktuelt tema som ofte diskuteres i media. Med bakgrunn i dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan oppleves bruken av målinger i en liten, lokal sparebank sett fra både ledelsens og de ansattes perspektiv? For å besvare denne problemstillingen er det utført ulike typer kvalitative datainnsamlingsmetoder. Datainnsamlingsmetodene som er benyttet i denne oppgaven er fokusgruppeintervju og nøkkelpersonintervju, eller fokusert intervju. Det er utført to fokusgrupper med de ansatte, samt et dybdeintervju med tillitsvalgt, og to nøkkelpersonintervju med ledelsen. Her er både de ansatte og ledelsen intervjuet da jeg ønsker å skape et helhetlig bilde av bruken av målinger i dette caset. Avhandlingens konklusjon viser at de de ansatte blir både motivert og demotivert ved bruken av målinger. Dette avhenger av om den ansatte har høy eller lav måloppnåelse. Totalt sett stiller de ansatte seg positive til målingene da de er en kilde til motivasjon og hjelper de ansatte å strukturere arbeidsdagen da de har noe spesifikt å jobbe med. Videre viser den at ledelsen er helt avhengig av bruk av målinger for å kunne kartlegge hvordan de ligger an i markedet. Slik kan de styre de ansattes prestasjoner gjennom målingene etter hvilke behov banken har for å sikre lønnsom drift og holde seg konkurransedyktige. Målesystemet er omfattende og måler de fleste arbeidsområdene til de ansatte. Selv om det benyttes individuelle målinger i banken er det få tegn til individualisering. Dette virker å være på grunn av at individuelle måloppnåelse aldri vises i fellesskap. Her rår fellesskap og kollektivisme, de anser seg som én enhet som alle jobber mot det samme målet – sikre lønnsom drift og beholde konkurransedyktigheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Alt blir jo målt!" - En kvalitativ studie av opplevelsen rundt bruken av målinger i en liten lokal sparebanknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record