Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDe Boer, Luitzen
dc.contributor.authorKrekling, Thomas
dc.date.accessioned2019-02-07T14:55:52Z
dc.date.available2019-02-07T14:55:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584433
dc.description.abstractNår bedrifter beslutter å sette ut tjenester med høy unikhetsgrad til leverandører med tilhold i andre land, tar de hensyn til faktorer som risiko og skjulte kostnader? Hva kan disse bedriftene gjøre for å moderere de negative effektene av disse faktorene? Beslutningstakere feiler ofte i å estimere kostnader knyttet til outsourcing og blir overrasket over de uventede – skjulte – kostnadene knyttet til å implementere denne type beslutninger. En endring i forretningsmodell, fører til økt kompleksitet og operasjonelle utfordringer med tilhørende kostnader og risiko. Deler av disse kostnadene utelukkes, bevisst eller ubevist, når beslutninger tas. Skjulte kostnader påløper gjerne i etterkant av beslutningen (ex-post) og er et avvik mellom forventede og realiserte kostnader. Dette avviket er relatert til implementasjonskostnader som ikke har ledelsens oppmerksomhet når beslutninger tas. Gjennom forskning vet man at det vil påløpe skjulte kostnader, både direkte og indirekte. Faktorer som turnover, lengre ledetid1, problemer med kvalitet, utfordringer med sikkerhet og infrastruktur kan alle medføre uforutsette kostnader. For at en bedrift skal lykkes med outsourcing er det behov for god innsikt i de risikoer og skjulte kostnader man kan påføre organisasjonen. Denne innsikten er nødvendig for å ta gode strategiske valg og å følge opp valgene på en slik måte at man øker sannsynligheten for det ønskede resultatet. Denne studien gjennom har som utgangspunkt å studere om outsourcing koster bedriftene mer enn antatt og påfører de større risiko enn de er klar over. Med outsourcing er utgangspunktet for studien utflagging av tjenester til andre land, noe som også kalles offshore outsourcing, se for øvrig kapittel 1.4 for begrepsavklaringer. Denne typen outsourcing har vært grunnlag for studiens problemstilling: Utflagging av kompetanseintensiv virksomhet - tas det tilstrekkelig hensyn til risiko og skjulte kostnader i utflaggingsbeslutninger og hva kan man foreta seg for å moderere effekten av disse? Med utgangspunkt i transaksjonskostnadsteori har problemstillingen blitt avgrenset gjennom følgende fire forskningsspørsmål: - Forskningsspørsmål 1: Hva anbefaler transaksjonskostnadsteori i kontekst av outsourcingbeslutninger? - Forskningsspørsmål 2: Med bakgrunn i transaksjonskostnadsteori, kan man utlede en konseptuell modell for å synliggjøre tiltak for reduksjon av risiko og skjulte kostnader knyttet til outsourcing? - Forskningsspørsmål 3: Hvilke vurderinger gjøres i en bedrift som står i en outsourcingbeslutning? - Forskningsspørsmål 4: Kan man med ett perspektiv basert på både teori og empiri, utlede en endelig modell som grunnlag for beslutningsstøtte for bedrifter som ønsker å outsource? For å undersøke problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål, har studien gjennomført en single-casestudie av en bedrift som gjennomførte en outsourcing-pilot. I dette arbeidet har det blitt samlet inn kvalitative data i form av intervjuer og observasjoner, i tillegg til kvantitative data som medgått tid og kostnader. Funnene fra single-casestudiet drøftes opp mot transaksjonskostnadsteori og empiriske studier av outsourcing. Studien konkluderer med at risiko og skjulte kostnader ikke hensyntas i tilstrekkelig grad, eller de underestimeres. Studien har utviklet en konseptuell modell i som har til hensikt å hjelpe organisasjoner som er i en outsourcing-beslutning, med å identifisere elementer de bør vurdere i forhold til fasene forankring, forberedelser og gjennomføring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectOrganisasjon og ledelsenb_NO
dc.subjectStrategi og forretningsutviklingnb_NO
dc.subjectOutsourcingnb_NO
dc.subjectTransaksjonskostnadsteorinb_NO
dc.titleOutsourcing av kjernekompetanse - høyrisiko eller store mulighetsrom? - Anvendelse av transaksjonskostnadsteori i et single-case studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel