Show simple item record

dc.contributor.advisorStugu, Ola Svein
dc.contributor.advisorMellemsether, Hanna
dc.contributor.authorMüller, Insa
dc.date.accessioned2019-02-05T14:33:39Z
dc.date.available2019-02-05T14:33:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3377-7
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584003
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Avhandlingen tar utgangspunkt i en observasjon av at mange lokalhistoriske museer i dag sliter med å opprettholde forbindelsene til lokalsamfunnene de er en del av. På grunn av økende mobilitet og migrasjon, gjennomgår lokalsamfunn dyptgående forandringer som blant annet leder til økende demografisk heterogenitet. Avhandlingen spør etter rollen og funksjonene til lokalhistoriske museer i denne konteksten. Mer konkret spør avhandlingen etter hvilke praksiser og metoder små lokalhistoriske museer kan utvikle når de ønsker å øke deltakelsen av ulike grupper i et endret og diversifisert lokalsamfunn. Avhandlingen bygger på teoretisk og empirisk forskning. Problemformuleringen og sentrale begrep, som f.eks. ‘kommunikativ minne’ og ‘historiebevissthet’ er tatt fra museumsstudier, minnestudier og historiedidaktikk. En analyse av norske museumspolitiske dokument fra perioden 1970 til 2010 forankrer forskningen i den norske konteksten. I disse dokumentene blir ideen om museenes samfunnsrolle introdusert, og museer blir omtalt som ‘dialoginstitusjoner’. En sekundæranalyse av en spørreundersøkelse gjennomført blant norske museumsansatte viser at det er usikkerhet knyttet til hvordan ideen om museet som ‘dialoginstitusjon’ kan operasjonaliseres i den daglige museumspraksisen. Med bakgrunn i den teoretiske diskusjonen og analysen av offentlige dokument, diskuterer avhandlingen funn fra en den empiriske undersøkelsen som består i ‘oral history’-intervju med 23 informanter og et eksperiment der intervju brukes i et samtidsdokumentasjonsprosjekt. Intervjuene ble gjennomført på øyene Hitra og Frøya, samtidsdokumentasjonsprosjektet ble gjennomført på Hitra. Lokalsamfunnene på disse øyene har gjennomgått raske og dyptgående forandringer siden tidlig 2000-tallet. På dette tidspunkt skjøt havbruksindustrien fart og ledet til arbeidsimmigrasjon fra først og fremst Østeuropeiske land. I den samme perioden, fra tidlig 2000- til i dag, økte andelen utlendinger på Hitra og Frøya fra tre prosent, til å utgjøre nærmest en fjerdedel av befolkningen i dag. Intervjuene viser at befolkningen på Hitra og Frøya har mange ulike måter å forholde seg til den lokale historien. Avhandlingen har kategorisert disse ulike måter å forholde seg til lokal fortid og historie i tre idealtyper av historiebevissthet. De ekstreme er på den ene siden en høy grad av ‘kontinuitet’ (type 1) mellom historiske hendelser, personlig og kollektive erindringer og samtidige perspektiv på fortiden. På den andre siden en form for ‘avskårethet’ (detachment, type 3) fra historie, noe som gjelder i like stor grad den lokale historien til Hitra eller Frøya eller andre plasser. Midtpunktet mellom disse ekstreme posisjonene utgjør en idealtype som kalles ‘begynnelser’ (type 2). Representanter for denne typen historiebevissthet har en begynnende tilgang til lokalt kommunikativt og kulturelt minne, men bevarer samtidig personlige og familiære minner fra andre steder. Med utgangspunkt i disse idealtypene, foreslår avhandlingen at lokalhistoriske museer kan utvikle museumspraksis som sikter mot representanter av type 2 for å oppnå en ny tilknytning mellom museum og dets lokalsamfunn. Avhandlingen argumenterer for at et museum som orienterer seg mot kommunikativt minne vil være bedre i stand til å inkludere et mer diversifisert publikum. Avhandlingen argumenterer videre for at museet kan oppnå dette ved å aktivt involvere seg i pågående forhandlinger om lokalhistorie, for eksempel ved å invitere representanter for grupper som tidligere er blitt oversett inn i samtidsdokumentasjonsprosjekter.nb_NO
dc.description.abstractSummary of the thesis Based on the observation that existing local history museums struggle to relate to rapidly changing, diverse local communities, this thesis, based on a general discussion of the role and functions of local museums of history, addresses the question of how such museums can work for and with their new diverse local communities. The thesis is informed by both theoretical and empirical research. The research question and central terms, such as ‘communicative’ memory and ‘historical consciousness’, are taken from museum studies, memory studies and history didactics. The Norwegian context is introduced through an analysis of Norwegian museum policy documents published between 1970 and 2010. In these documents, museums are presented as a ‘dialogue institution’. A secondary analysis of museum practitioners’ experiences of implementing dialogue in their daily work reveals wide-spread uncertainty over how to operationalize the idea of a ‘dialogue institution’ in real-world museum practice. Drawing on the theoretical discussion and the analysis of policy documents, the original empirical research presented in this thesis consists of oral history interviews with 23 informants and a museum experiment using interviews in a contemporary documentation project. The oral history interviews were conducted on the Norwegian islands of Frøya and Hitra, and the experiment was conducted on Hitra. On these islands, local communities have undergone rapid and profound change since the early 2000s, when a booming aquaculture industry led to an influx of labour immigrants from mainly Eastern European countries. In this period, the share of non-Norwegians on the islands went from three percent to almost one quarter of the population. The interviews reveal that residents of Hitra and Frøya today relate to the local history of the area in manifold ways. These ways of relating to local history can be conceptualized as three ideal types of historical consciousness. The extremes are either a high degree of ‘continuity’ (type 1) between historical events, personal and collective memories and present-day views on the past on the one hand, and ‘detachment’ (type 3) from history (be it the local history of Frøya and Hitra or of another place), ignorance of local historical events, distancing from shared memories and general lack of interest in local history on the other hand. Between these extreme positions there is an ideal type of relating to the local past that is labelled ‘beginnings’ (type 2). Representatives of this type are beginning to access local shared communicative and cultural memory whilst maintaining personal and family memories from another place outside Hitra or Frøya. Based on these types, the thesis proposes a local history museum practice that orients itself towards the second type as a means of re-connecting to its dynamic surrounding communities. Overall, the thesis argues that a museum that orients itself towards ‘communicative memory’ would find itself in a good position to engage members of diverse demographic communities with local history. The museum can do so by focusing on recent history and by actively engaging in negotiations about local history, for example by inviting previously neglected groups to become part of contemporary documentation projects.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:293
dc.titleThe Local Museum in the Global Village: The Idea, Functions and Practices of Local History Museums in Rapidly Changing Diverse Communitiesnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record