Show simple item record

dc.contributor.advisorAhlgren, Per Christian
dc.contributor.advisorNyland, Kari
dc.contributor.authorNilsen, Camilla Risan
dc.contributor.authorSagbakk, Mariel Katrin Jacobsen
dc.date.accessioned2018-12-07T10:18:03Z
dc.date.available2018-12-07T10:18:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576581
dc.description.abstractDen norske helsesektoren har i flere år vært preget av styringsutfordringer og underskudd som har utløst en rekke reformer. Økt fokus på økonomistyring har ført til en ny kontekst for controllerne i norske helseforetak. I litteraturen pekes det på at controllerrollen beveger seg fra en tradisjonell rolle som bean-counter mot en mer moderne rolle som forretningspartner. Formålet med denne avhandlingen er å kartlegge hva som kjennetegner controllerrollen knyttet til deres bakgrunn, arbeidsoppgaver og ferdigheter. Studien har til hensikt å bidra med kunnskap om hvordan dagens controllerrolle ser ut og hvorvidt den samsvarer med utviklingen av controllerrollen som beskrives i økonomistyringslitteraturen. Dette undersøkes gjennom følgende problemstilling: «Hva kjennetegner controllerrollen i norske helseforetak, sett fra controllerens perspektiv?» For å svare på problemstillingen er det gjennomført en landsdekkende kartleggingsundersøkelse ved bruk av et egenutviklet spørreskjema. Spørreskjemaet er operasjonalisert med utgangspunkt i en litteraturgjennomgang av tidligere forskning om controllerrollen. Undersøkelsen ble sendt ut til tilnærmet samtlige norske helseforetak. Totalt svarte 187 controllere på undersøkelsen, hvilket tilsvarer en responsrate på 87 %. Datamaterialet er blitt analysert ved bruk av deskriptiv statistikk og faktoranalyser. Funnene fra kartleggingen indikerer at praksisen i norske helseforetak stemmer overens med litteraturens fremstilling av controllerrollens utvikling, men at utviklingen ikke er like rask som mange forskere hevder. Tradisjonelle økonomiske arbeidsoppgaver knyttet til rapportering og kontroll har ikke blitt erstattet, men suppleres med flere fremtidsrettede arbeidsoppgaver. I analysen av undersøkelsen identifiseres det varianter av både den tradisjonelle og den moderne controllerrollen, og gjør det derfor vanskelig å definere én type controllerrolle i norske helseforetak. Undersøkelsen indikerer at det foregår en dynamisk forflytning mellom ulike roller. Implikasjonen av dette er at vi ser tendenser til hybride varianter av ulike roller og at det i fremtiden vil bli viktig med controllere som har evne til å omstille og tilpasse seg forflytningen mellom ulike roller.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The health sector has been characterized by challenges in financial management and deficits. To solve these challenges a number of reforms have been introduced to the public sector. An increased focus on financial management has lead to a new context for the role of the management accountant in Norwegian health enterprises. Studies claim that the role has changed from a traditional bean counter towards a modern role as a business partner. The main aim of this study is to examine the characteristics of the management accountants by looking at variables related to their backgrounds, tasks and skills. The purpose of the study is to contribute to knowledge about the role of management accountants today, and whether it corresponds to the development of the role described in literature. This thesis main research question is: «What characterizes the role of management accountant in Norwegian health enterprises, seen from the their perspective?» A nationwide questionnaire was sent to almost all of the Norwegian health enterprises to answer the thesis research question. In total 187 management accountants responded to the survey, and the survey achieved a response rate of 87 %. The data was analysed using descriptive statistics and factor analysis. Among our findings one can point out several changes in the role of the management accountant. The development has not yet come as far as many researchers claim in literature; traditional economic tasks related to reporting and control are not replaced, but is complemented by more modern tasks. The survey identifies management accountants with variants of both the traditional and the modern role, and may indicate dynamic shifts between different roles. As a result it is difficult to define one type of management accountant in Norwegian health enterprises. The evidence argues of hybridization and the importance of management accountants to have the ability to adapt to different types of roles.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleControllerens rolle i norske helseforetak - En landsdekkende kartleggingsundersøkelse / The role of the management accountant in Norwegian health enterprises - A nationwide surveynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record